NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Banská Bystrica


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1 až 3. bod Otvorenie, schválenie programu

  
 

4. bod Majetkové záležitosti

  
 

5. bod Návrh na zmenu rozpočtu mesta Banská Bystrica na rok 2016

  
 

6. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2015 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

  
 

7. bod ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky Blok č.9 a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č....../2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica

  
 

8. bod Územný plán CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky časť Hušták – Belveder, ZaD časť funkčnej zóny D, Zmena č. 3, Blok CMZ 34 a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č....../2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica,

  
 

9. bod Program rozvoja bývania mesta Banská Bystrica na roky 2015 – 2020

  
 

10. bod Slovo pre verejnosť

  
 

11. bod Správa o činnosti Mestskej polície v Banskej Bystrici za rok 2015

  
 

12. bod Zmena Organizačného poriadku a organizačnej štruktúry MsP Banská Bystrica

  
 

13. až 16. bod Memorandum o spolupráci medzi mestom Sumy a mestom Banská Bystrica, 14. bod Vstup Mesta Banská Bystrica do združenia Asociácie kultúrnych inštitúcií, 15. Zápis do Kroniky mesta Banská Bystrica za rok 2014. 16 Rámcový plán predkladania

  
 

17. bod Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 2/2016 – kontrola zákonnosti, účinnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti použitia príjmov Mesta Banská Bystrica z finančnej náhrady za vyrúbané dreviny za roky 2010 až 2014, ktoré sú podľa

  
 

18. bod Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 5/2016 – kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu na Mestskom úrade v Banskej Bystrici v roku 2015 vo väzbe na kolektívnu zmluvu uzatvorenú medzi Mestom Banská Bystrica a Základnou organizáciou

  
 

19. a 20. bod Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 6/2016 2. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

  
 

21. bod Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 26.04.2016 do

  
 

22. bod Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 19. apríla 2016

  
 

23. bod Interpelácie poslancov

  
 

24. bod Info o hazardných automatoch

  
 

25. bod Diskusia

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: