Pre sledovanie Live streamu doporučujeme použiť Internet explorer. | To watch Live stream, we recommend using Internet Explorer.

Zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Časti :

BRATISLAVA VÚC

 

5. bod Návrh VZN výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach

    
 

6. bod Návrh na poskytnutie fin. prostriedkov v zmysle VZN č. 8/2005 o poskyt. dotácií

    
 

7. bod Info. o vykonanej invertalizácií nahnuteľného majetku BSK za rok 2010

    
 

8. bod Návrh na zrušenie neziskovej org. INTERACT Sekretariát

    
 

9. bod Info. o stave riešenia nezrovnalostí Operačného programu INTERACT II

    
 

9. bod Pokračovanie /1/

    
 

9. bod Pokračovanie /2/

    
 

9. bod Pokračovanie /3/

    
 

10. bod Zmena organizačného poriadku na útvare hlavného kontrolóra BSK

    
 

11. bod Návrh na prejednanie a rozhodnutie o proteste prokurátora zo dňa 3.2.2011

    
 

11. bod Pokračovanie

    
 

12. bod Návrh na schválenie predloženej žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK za účelom realizácie projektu : Elektronizácia BSK:

    
 

12. bod Pokračovanie

    
 

13. bod Návrh na schválenie predloženej žiadosti o NFP v zámci výzvy OPBK za účelom realizácie projektu Zariadenie jedniotného tarifného systému BID u dopravcu ŽSR

    
 

14. bod Návrh na schválenie predloženej žiadosti o NFP projektu : Zateplenie a výmena okien na internáte Spojenej školy v Ivánke pri Dunaji

    
 

15. bod Návrh na schválenie predloženej žiadosti o NFP projektu : Zateplenie a výmena okien na internáte SOŠ vinársko-ovocinárskej v Modre

    
 

16. bod Info. o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

    
 

17. bod Info o stave školských zariadení BSK

    
 

18. bod Návrh dohody o spolupráci medzi AP Vojvodina a BSK

    
 

19. bod Návrh dohody o spolupráci medzi BSK a Dnetropetrovskou oblastnou štátnou administráciou /Ukrajina/

    
 

20. bod Správa o výsledku kontroly vybavovanie sťažností a petícií na Úrade BSK za rok 2010

    
 

21. bod Info. o príprave revitalizácie športového areálu SPŠE K. Adlera v Bratislave

    
 

21. bod Pokračovanie

    
 

22. bod O systéme spoločných opatrení v rámci projektu Destination Tour

    
 

23. bod Návrh na schválenie projektu obnovy siluety sinagógy

    
 

24. bod Rôzne / hl. kontrolór, Pekár, Boder a ďalší

    
 

24. bod Rôzne /

    
 

24. bod Rôzne /

    
 

24. bod Rôzne /

    
 

24. bod Rôzne /

    
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
22.04.2015 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC /WMV/

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 
23.04.2015 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Senec
23.04.2015 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

 
24.04.2015 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Banská Bystrica VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja

 
27.04.2015 | 14:05 SR PRIAMY PRENOS
Zvolen, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Zvolen

 
28.04.2015 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ (WMV)

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Staré Mesto
28.04.2015 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
30.04.2015 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ /WMV/

Zasadnutie MsZ Bratislavy

Kategórie videií:
 
[CNW:Counter]