Pre sledovanie Live streamu doporučujeme použiť Internet explorer. | To watch Live stream, we recommend using Internet Explorer.

Zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Časti :

BRATISLAVA VÚC

 

5. bod Návrh VZN výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach

  
 

6. bod Návrh na poskytnutie fin. prostriedkov v zmysle VZN č. 8/2005 o poskyt. dotácií

  
 

7. bod Info. o vykonanej invertalizácií nahnuteľného majetku BSK za rok 2010

  
 

8. bod Návrh na zrušenie neziskovej org. INTERACT Sekretariát

  
 

9. bod Info. o stave riešenia nezrovnalostí Operačného programu INTERACT II

  
 

9. bod Pokračovanie /1/

  
 

9. bod Pokračovanie /2/

  
 

9. bod Pokračovanie /3/

  
 

10. bod Zmena organizačného poriadku na útvare hlavného kontrolóra BSK

  
 

11. bod Návrh na prejednanie a rozhodnutie o proteste prokurátora zo dňa 3.2.2011

  
 

11. bod Pokračovanie

  
 

12. bod Návrh na schválenie predloženej žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK za účelom realizácie projektu : Elektronizácia BSK:

  
 

12. bod Pokračovanie

  
 

13. bod Návrh na schválenie predloženej žiadosti o NFP v zámci výzvy OPBK za účelom realizácie projektu Zariadenie jedniotného tarifného systému BID u dopravcu ŽSR

  
 

14. bod Návrh na schválenie predloženej žiadosti o NFP projektu : Zateplenie a výmena okien na internáte Spojenej školy v Ivánke pri Dunaji

  
 

15. bod Návrh na schválenie predloženej žiadosti o NFP projektu : Zateplenie a výmena okien na internáte SOŠ vinársko-ovocinárskej v Modre

  
 

16. bod Info. o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

  
 

17. bod Info o stave školských zariadení BSK

  
 

18. bod Návrh dohody o spolupráci medzi AP Vojvodina a BSK

  
 

19. bod Návrh dohody o spolupráci medzi BSK a Dnetropetrovskou oblastnou štátnou administráciou /Ukrajina/

  
 

20. bod Správa o výsledku kontroly vybavovanie sťažností a petícií na Úrade BSK za rok 2010

  
 

21. bod Info. o príprave revitalizácie športového areálu SPŠE K. Adlera v Bratislave

  
 

21. bod Pokračovanie

  
 

22. bod O systéme spoločných opatrení v rámci projektu Destination Tour

  
 

23. bod Návrh na schválenie projektu obnovy siluety sinagógy

  
 

24. bod Rôzne / hl. kontrolór, Pekár, Boder a ďalší

  
 

24. bod Rôzne /

  
 

24. bod Rôzne /

  
 

24. bod Rôzne /

  
 

24. bod Rôzne /

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
31.10.2014 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Banská Bystrica VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja

 
06.11.2014 | 14:05 SR PRIAMY PRENOS
PIEŠŤANY, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany LIVE STREAMING pre PC - najvyššia kvalita sledovania na PC cez VLC player LIVE STREAMING pre iOS (iPhone, iPad) a Android (H264 codec) Download VLC for Android

Kategórie videií:
 
[CNW:Counter]