Zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Časti záznamu vo FLASH-i:

BRATISLAVA VÚC

 

5. bod Návrh VZN výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach

   
 

6. bod Návrh na poskytnutie fin. prostriedkov v zmysle VZN č. 8/2005 o poskyt. dotácií

   
 

7. bod Info. o vykonanej invertalizácií nahnuteľného majetku BSK za rok 2010

   
 

8. bod Návrh na zrušenie neziskovej org. INTERACT Sekretariát

   
 

9. bod Info. o stave riešenia nezrovnalostí Operačného programu INTERACT II

   
 

9. bod Pokračovanie /1/

   
 

9. bod Pokračovanie /2/

   
 

9. bod Pokračovanie /3/

   
 

10. bod Zmena organizačného poriadku na útvare hlavného kontrolóra BSK

   
 

11. bod Návrh na prejednanie a rozhodnutie o proteste prokurátora zo dňa 3.2.2011

   
 

11. bod Pokračovanie

   
 

12. bod Návrh na schválenie predloženej žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK za účelom realizácie projektu : Elektronizácia BSK:

   
 

12. bod Pokračovanie

   
 

13. bod Návrh na schválenie predloženej žiadosti o NFP v zámci výzvy OPBK za účelom realizácie projektu Zariadenie jedniotného tarifného systému BID u dopravcu ŽSR

   
 

14. bod Návrh na schválenie predloženej žiadosti o NFP projektu : Zateplenie a výmena okien na internáte Spojenej školy v Ivánke pri Dunaji

   
 

15. bod Návrh na schválenie predloženej žiadosti o NFP projektu : Zateplenie a výmena okien na internáte SOŠ vinársko-ovocinárskej v Modre

   
 

16. bod Info. o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

   
 

17. bod Info o stave školských zariadení BSK

   
 

18. bod Návrh dohody o spolupráci medzi AP Vojvodina a BSK

   
 

19. bod Návrh dohody o spolupráci medzi BSK a Dnetropetrovskou oblastnou štátnou administráciou /Ukrajina/

   
 

20. bod Správa o výsledku kontroly vybavovanie sťažností a petícií na Úrade BSK za rok 2010

   
 

21. bod Info. o príprave revitalizácie športového areálu SPŠE K. Adlera v Bratislave

   
 

21. bod Pokračovanie

   
 

22. bod O systéme spoločných opatrení v rámci projektu Destination Tour

   
 

23. bod Návrh na schválenie projektu obnovy siluety sinagógy

   
 

24. bod Rôzne / hl. kontrolór, Pekár, Boder a ďalší

   
 

24. bod Rôzne /

   
 

24. bod Rôzne /

   
 

24. bod Rôzne /

   
 

24. bod Rôzne /

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
28.05.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
31.05.2018 | 08:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: