BRATISLAVA VÚC | zastupitelstvo.sk

BRATISLAVA VÚCZsadanutie zastupiteĺstva Bratislavského samosprávneho kraja


 • 0. bod Schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia november a december 2012
 • 2. bod Návrh plánu zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v kalendárnom roku 2013
 • 3. bod Návrh na schválenie Partnerskej dohody k projektu TransDanube spolufinancovaného z prostriedkov Programu Juhovýchodná Európa
 • 4. bod Návrh na schválenie Doplnku k dohode medzi vedúcim partnerom a partnermi projektu pre projekt v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko (Dohoda o partnerstve projektu family net)
 • 5. bod Návrh na kúpu pozemkov v katastrálnom území Devínska Nová Ves, pod stavbou Cyklomost Devínska Nová Ves - Schlosshof
 • 6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2012 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského s
 • 7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Brat
 • 8. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja
 • 9. bod Správa o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2012 do 30.9.2012
 • 10. bod Návrh na II. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2012
 • 11. bod Návrh Rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2013 – 2015
 • 11. bod Pokračovanie /1/
 • 11. bod Pokračovanie /2/
 • 11. bod Pokračovanie /3/
 • 11. bod Pokračovanie /4/
 • 12. bod Informácia o priebehu spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2014 - 2020
 • 13. bod Návrh Integrovaná doprava Bratislavského kraja – Zavedenie I. etapy
 • 14. bod Návrh na udelenie ocenení Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2012
 • 15. bod Návrh mimosúdneho vysporiadania s J. F. Hlaváček. Poradenské, konzultačné a obchodno-sprostredkovateľské služby
 • 17. bod Návrh na predaj prebytočného majetku – nehnuteľností pozemky pri budove Polikliniky Senec, v k. ú. Senec, LV č. 6488
 • 18. bod Návrh na predaj areálu bývalého Stredného odborného učilišťa lesníckeho v Modre – Harmónii, vedeného na LV č. 503, v k. ú. Modra
 • 19. bod Návrh na predaj nehnuteľného majetku – bývalého vojenského areálu v Plaveckom Podhradí, vedeného na LV č. 1042
 • 20. bod Pedĺženie doby nájmu polikliník Šustekova, Záporožská, Rovniakovav závislosti na povinnej investície
 • 20. bod Pokračovanie /1/
 • 20. bod Pokračovanie /2/
 • 21. bod Návrh na menovanie PhDr. Martina Hrubalu, PhD. do funkcie riaditeľa Malokarpatského múzea v Pezinku, M. R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok, s účinnosťou od 01.01.2013
 • 22. bod Zmluva o spolupráci pri riešení technického stavu cesty III/50310 medzi Bratislavským samosprávnym krajom a spoločnosťami Holcim (Slovensko) a.s., Baumit spol. s r.o., ALAS SLOVAKIA spol. s r.o.
 • 23. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2013
 • 24. bod Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácia

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
03.08.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

 
05.08.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

 
13.08.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
14.09.2020 | 12:01 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

BA Výberové konanie

 
16.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

 
22.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
22.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: