Pre prezeranie si stiahnite plugin pre prehravanie TU

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Schválenie programu rokovania 42. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

   
 

A 42. Dunaszerdahely Város Képviselő-testületi ülés programjának elfogadása

   
 

3. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného zo dňa 8. apríla 2014 a 20. mája 2014

   
 

A 2014. áprílis 8-i és a 2014. május 20-i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése

   
 

4. bod Návrh na uzavretie Zmluvy o bezplatnom užívaní pozemku, parc. č. 1620/1 medzi mestom Dunajská Streda ako vlastníkom a občianskym združením A MAGYAR MEGMARADÁSÉRT, so sídlom Ružový háj 1375/23, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 42165571 ako užívateľo

   
 

4Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő 1620/1 számú parcella díjmentes használatáról szóló szerződés megkötésére A MAGYAR MEGMARADÁSÉRT polgári társulással, Rózsaliget 1375/23, Dunaszerdahely, cégnyilvántartási szám: 42165571.

   
 

4. bod Prenájom plochy

   
 

4.

   
 

5. bod 5. Návrh na prerokovanie udelenia právnej subjektivity školskému zariadeniu Centrum voľného času v Dunajskej Strede

   
 

5. Javaslat a Dunaszerdahelyi Szabadidőközpont jogalanyi iskolai intézménnyé való átszervezéséről

   
 

6. bod

   
 

6m

   
 

6. bod práva o výsledku kontroly vykonaného v mesiaci apríl 2014

   
 

6. Beszámoló a 2014 áprílisában elvégzett ellenőrzés eredményéről.

   
 

7. bod Návrh na schválenie mesačnej odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Dunajská Streda

   
 

7. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város főellenőre havi jutalmának jóváhagyásáról

   
 

8. bod Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2013

   
 

8. A szociális szolgáltatások 2013-as évi közösségi munkatervének kiértékelése

   
 

9. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi mestom Dunajská Streda a Správou a údržbou ciest Trnavského samosprávneho kraja

   
 

9. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város  és Nagyszombat Megye Útkezelője közti bérleti szerződés megkötésére

   
 

10. až 13. bod Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3786/6 o výmere 56 m² a par. č. 3786/8 o výmere 341 m², v pr

   
 

10. až 13. bod Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3786/6-os helyrajzi számú,56 m² területű és 3786/8-as helyrajzi számú, 341 m² területű parcellák szolgalmi joggal történő megterheléséről szóló előszerződés és szolgalmi joggal tör

   
 

13. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elhelyezkedő 1475/22-es és 1475/23-as helyrajzi számú parcellák nyilvános üzleti versenypályázat formájában történő eladási szándékának jóváhagyására.

   
 

14. až 22. bod Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v  k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3977/3 o výmere 4 502 m², vedenej na LV č. 3251

   
 

14. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a  3251-es számú tulajdoni lapon vezetett, 3977/3-as helyrajzi számú, 4 502 m² területű parcella szolgalmi joggal történő megterheléséről szóló előszerződés és szolgalmi joggal történő meg

   
 

15. a 16. bod Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi Városi Képviselőtestület 40/631/2014 sz. határozatának (2014. április 8.) megszüntetéséről és javaslat részvénytársaság létrehozására, amely részvényeinek kizárólagos tulajdonosa Dunaszerdahely Város

   
 

16. bod Návrh na prijatie investičného úveru na rekonštrukciu futbalového štadióna DAC Aréna

   
 

17. Javaslat fejlesztési hitel felvételére a DAC Aréna futbalstadion felújítására

   
 

18 a 19 Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1920/685-ös helyrajzi számú, 55 m2 területű parcella eladására Kifer Iván, Újfalu lakótelep 2222/25, 929 01 Dunaszerdahely, részére.

   
 

20 až 22. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő az  5545-ös számú tulajdoni lapon az „E“ nyilvántartásban vezetett, 423/2-es helyrajzi számú, 1 852 m2 területű parcellának az SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Brat

   
 

23. bod 23. Návrh na uzavretie Zmluvy o prenájme pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, časť parc. č. 1521/1 o výmere 374 m2 medzi mestom Dunajská Streda ako prenajímateľom a spoločnosťou BONBÓN RESORT, s. r. o., so sídlom Nemess

   
 

23. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1521/1-es helyrajzi számú parcella 374 m2 területű része bérletének jóváhagyására a BONBÓN RESORT kft., Nemesszeg 4/132, Dunaszerdahely, cégnyilvántartási szám: 46 055 771, részére.

   
 

24. až 28. bod Informácia o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2014

   
 

25. Javaslat a választókerületek és képviselőik létszámának meghatározására a 2014-es önkormányzati képviselő-választásokra

   
 

27 a 28 Dunaszerdahely Város által fenntartott oktatási intézmények igazgatói tisztségeinek betöltésére meghirdetett pályázatok eredményeiről szóló információk

   
 

29. bod 29. Návrh na uznesenie k bezpečnostnej situácii na území mesta Dunajská Stredao Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. .../2014 zo dňa ................. 2014 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobn

   
 

29. Határozati javaslat a biztonsági helyzethez Dunaszerdahely város területénzerdahely városának 2014. évi ….. számú általánosan kötelező érvényű rendeletéről a város területén működő alapiskolák iskolai körzeteiről

   
 

30. bod Rôzne (1)

   
 

30. Egyéb (1)

   
 

30. bod Rôzne (2)

   
 

30. Egyéb (2)

   
 

30. bod Rôzne (3)

   
 

30. Egyéb (3)

   
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 38
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 38