Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Staré Mesto


Časti záznamu vo FLASH-i:

Staré Mesto MsZ

 

1. bod Voľba 7. člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

2. bod Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2016 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

6. bod Zámer mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na čerpanie úveru na rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

7. bod Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017-2019

   
 

7a. bod Návrh na vypovedanie nájmu sekundárnych rozvodov

   
 

8. bod Návrh na ôsmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016

   
 

9. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (dočasné parkovanie motorových vozidiel)

   
 

10. bod Návrh na predaj obchodného podielu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v obchodnej spoločnosti Bratislavský Náš markt, s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa a na zrušenie písm. g) časti E. uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

   
 

11. bod Návrh na predaj pozemkov parc. č. 3483/1 a 3483/7 vo dvore na Štefánikovej 41 ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

12. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 3721 na Pražskej ul. ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

13 a 14. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Školská č. 14 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

15. bod Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku parc. č. 8510 vo dvore na Špitálskej ul. č. 31-35 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou

   
 

16. bod Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a spoločnosti PROXENTA Private Equity, s.r.o.

   
 

17. bod Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2017 – 2021

   
 

18. bod Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov

   
 

19. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 - oblasť životného prostredia

   
 

20. bod Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva – Messerschmidtovo námestie

   
 

21. bod Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva – Steinov dvor

   
 

22. bod Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva – Námestie Mórica Beňovského

   
 

23. bod Správa o výsledku kontroly dodržiavania Opatrenia č. 8/2013 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 20.11.2013, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a pri úhradách výdavkov prostredníctvom pokladne na Miestnom úrade

   
 

24. bod Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2016

   
 

25. bod Návrh plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017

   
 

26. bod Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. Oliverovi Paradeiserovi

   
 

27. bod Informácia k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných a materských škôl za školský rok 2015/2016

   
 

28. bod Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 6. decembru 2016

   
 

29. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave

   
 

30. bod Informácia o hospodárení spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.

   
 

31. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca

   
 

32 a 33. bod Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava

   
 

35. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 29
  Program najbližších prenosov :
 
08.12.2016 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky LIVE STREAMING cez HTML5 player (pre Chrome) LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:
08.12.2016 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Bratislava LIVE STREAMING cez HTML5 player - pre mobily LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:
08.12.2016 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec LIVE STREAMING cez HTML5 player LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
13.12.2016 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Banská Bystrica, MsZ

Banská Bystrica, MsZ
13.12.2016 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
15.12.2016 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava
15.12.2016 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 29