Pre sledovanie Live streamu doporučujeme použiť Internet explorer. | To watch Live stream, we recommend using Internet Explorer.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky


Časti záznamu vo FLASH-i:

Malacky MsZ

 

1. bod Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu

   
 

2. bod Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ2/2016

   
 

3. bod Správa z vykonanej finančnej kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta pri nakladaní s odpadovými vodami za rok 2015

   
 

4. bod Správa z vykonanej finančnej kontroly hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri čerpaní výdavkov v príspevkovej organizácii mesta MCK za rok 2015

   
 

5a. bod Návrh VZN mesta Malacky o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

   
 

5b. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 11/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach

   
 

5c a 5d. bod Návrh VZN , 5d. Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa ruší VZN mesta Malacky č. 15/2009 o požiarnom poriadku mesta Malacky

   
 

5e. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 2/2014 o úhradách za sociálne služby poskytované Mestom Malacky

   
 

5f. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 12/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

   
 

6.a 7. bod Návrh na schválenie Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2015 + Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2015

   
 

8a až 8i. bod Správy o výsledkoch hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta (MŠ Jána Kollára 896, ZUŠ, Centrum VĆ, ZŠ Dr. Jozefa Dérera, ZŠ Štúrova 142/A, ZŠ Záhorácka 95, MsCSS, MsCK, AD HOC)

   
 

9. bod Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 31.03.2016 a návrh zmeny rozpočtu mesta Malacky na rok 2016

   
 

10. bod Návrh zmeny rozpočtu p.o.m. MCK Malacky na rok 2016

   
 

11. bod Návrh zmeny rozpočtu p.o.m. AD HOC Malacky na rok 2016

   
 

12. bod Návrh na schválenie investičného zámeru II. etapy modernizácie verejného osvetlenia s cieľom zníženia energetickej náročnosti

   
 

13. bod Návrh na schválenie generelu cyklistickej dopravy mesta Malacky

   
 

14a. bod Návrh na odplatný prenájom na dobu neurčitú na pozemky pod garážami na ul. Cesta mládeže, Veľkomoravská, M. Rázusa a D. Skuteckého

   
 

14b. bod Návrh na rozšírenie predmetu dlhodobého prenájmu fitnesscentra o saunu a časť šatní krytej plavárni Malina

   
 

14c. bod Návrh na odplatný prevod nehnuteľnosti časť parcely registra E číslo 907/2 v k. ú. Malacky, v prospech Ing. Romana Kuklovského a Kataríny Kuklovskej

   
 

14d. bod Návrh na zriadenie vecného bremena uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. na pozemky na uliciach Záhorácka a Cesta mládeže

   
 

14f. bod Návrh na odplatný prevod nehnuteľností parciel v k. ú. Malacky, lokalita Vampíl vo vlastníctve BVS, a.s. Bratislava v prospech mesta Malacky

   
 

14g. bod Návrh na odplatný prevod nehnuteľnosti časti parcely registra E číslo 978/1 v prospech A. Haniačiková, Malacky

   
 

14h. bod Návrh na odplatný prevod nehnuteľností - parciel registra E číslo 246, 247, 248,249 na ulici Břeclavská, v podielovom spoluvlastníctve fyzických osôb zastúpených SPF v prospech mesta Malacky

   
 

14ch. bod Návrh zámeru rekonštrukcie verejných toaliet na Kláštornom námestí

   
 

14i. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na časti parciel registra C 2872/4 a 2872/6 na Mierovom námestí uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. Bratislava

   
 

15. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra na II. polrok 2016

   
 

16. bod Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. M.R.Štefánika 7 v Malackách

   
 

17. bod Rôzne

   
 

18. bod Interpelácie a podnety

   
 

Vysvetlenie primátora Juraja Říhu k postupu pri orezávaní Vrby

   
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 25
  Program najbližších prenosov :
 
28.06.2016 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ - vysoká kvalita

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
28.06.2016 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Banská Bystrica, MsZ

Banská Bystrica, MsZ
28.06.2016 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
30.06.2016 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec
30.06.2016 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

 
11.07.2016 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samospr. kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 25

 
[CNW:Counter]