Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves


Časti záznamu vo FLASH-i:

Karlova Ves MiZ

 

1. bod Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva

   
 

2. bod Prerokovanie petície za zrušenie rezidenčného parkovania.

   
 

3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestnom poplatku za rozvoj.

   
 

4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie

   
 

5. bod Návrh tvorby a čerpania mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.

   
 

6. bod Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava - Karlova Ves.

   
 

7. bod Žiadosť Vladislavy Jurištovej o kúpu pozemku pod záhradným domom a záhrady v k.ú. Bratislava - Karlova Ves do výlučného vlastníctva.

   
 

8. bod Žiadosť Miroslava Hlavinku o predĺženie nájmu nebytového priestoru.

   
 

9. bod Žiadosť Ľubomíra Bánoczkého o predĺženie nájmu nebytového priestoru

   
 

10. bod Žiadosť Slovenského skautingu o. z., 1. zbor Baden-Powella Bratislava o predĺženie nájmu nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry

   
 

11. bod Žiadosť Slovenského skautingu, 70. zbor Bratislava o predĺženie nájmu nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry

   
 

12. bod Žiadosť kapely Jakuba Ursinyho, Klenová 26, 831 01 Bratislava o nájom nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry.

   
 

13. bod Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves

   
 

14. bod Voľba komisie pre posudzovanie žiadostí o dotácie.

   
 

15. bod Návrh na odvolanie a voľbu predsedu komisie výstavby a územného plánu.

   
 

16. bod Informácia o vybavených interpeláciách.

   
 

17. bod Rôzne

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.10.2017 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto

 
07.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves LIVE STREAMING cez HTML5 player (pre Andrid CHROME a iOS iPhone) LIVE STREAMING priamy link LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
08.11.2017 | 08:40 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
09.11.2017 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
28.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda LIVE STREAMING cez HTML5 player LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
07.12.2017 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: