Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves


Časti záznamu vo FLASH-i:

Karlova Ves MiZ

 

1. bod Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva

   
 

2. bod Prerokovanie petície za zrušenie rezidenčného parkovania.

   
 

3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestnom poplatku za rozvoj.

   
 

4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie

   
 

5. bod Návrh tvorby a čerpania mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.

   
 

6. bod Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava - Karlova Ves.

   
 

7. bod Žiadosť Vladislavy Jurištovej o kúpu pozemku pod záhradným domom a záhrady v k.ú. Bratislava - Karlova Ves do výlučného vlastníctva.

   
 

8. bod Žiadosť Miroslava Hlavinku o predĺženie nájmu nebytového priestoru.

   
 

9. bod Žiadosť Ľubomíra Bánoczkého o predĺženie nájmu nebytového priestoru

   
 

10. bod Žiadosť Slovenského skautingu o. z., 1. zbor Baden-Powella Bratislava o predĺženie nájmu nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry

   
 

11. bod Žiadosť Slovenského skautingu, 70. zbor Bratislava o predĺženie nájmu nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry

   
 

12. bod Žiadosť kapely Jakuba Ursinyho, Klenová 26, 831 01 Bratislava o nájom nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry.

   
 

13. bod Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves

   
 

14. bod Voľba komisie pre posudzovanie žiadostí o dotácie.

   
 

15. bod Návrh na odvolanie a voľbu predsedu komisie výstavby a územného plánu.

   
 

16. bod Informácia o vybavených interpeláciách.

   
 

17. bod Rôzne

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
28.05.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
31.05.2018 | 08:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: