Malacky MsZ | zastupitelstvo.sk

Malacky MsZZasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky


 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ4/2013
 • 3. bod Správa o výsledku vykonanej NFK plnenia uznesení MsZ za I. polrok r. 2013 – Z77/2013
 • 4. a 10. bod Správa o výsledku vykonanej NFK tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov za roky 2011 a 2012 v r.o.m. – MŠ J. Kollára v Malackách
  10. bod Koncepcia materských škôl
 • 4. a 10. bod Pokračovanie /1/
 • 4. a 10. bod Pokračovanie /2/
 • 4. a 10. bod Pokračovanie /3/
 • 5. bod Správa o výsledku vykonanej NFK tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov za roky 2011 a 2012 v r.o.m. – CVČ v Malackách – Z79/2013
 • 7a. bod Návrh na odplatný prevod parcely reg. „E“ č. 3763 od E. Kratochvílovej, S. Koreničovej a D.Gúthovej v prospech mesta Malacky - Z82/2013
 • 7b. bod Návrh na odplatný prenájom časti parcely reg. „E“ 525/3 v prospech COOP Jednota Bratislava-vidiek, spotrebné družstvo - Z83/2013
 • 7c. bod Návrh na odplatný prevod parcely reg. číslo 5266/1 od B. Žilavej v prospech mesta Malacky- Z84/2013
 • 7d. bod Návrh na odplatný prenájom časti parcely reg. „C“ číslo 4224/1 v prospech E. Vanišová – Z85/2013
 • 7e. bod Návrh na odplatný prenájom priestorov časti strechy a nebytového priestoru v prospech spol Radiolan – Z86/2013
 • 7f. bod Návrh na odplatný prenájom nebytových priestorov spol. ART-EX, s.r.o., KAVE Group s.r.o., M. Letko, J.M.FIP, s.r.o. – Z87/2013
 • 7g. bod Návrh na odplatný prenájom časti pozemku par. č. 517 v prospech Š.Michálek – Delikates, Malacky – Z88/2013
 • 7h. bod Návrh na bezplatný prevod pozemku vo vlastníctve SR /SPP/ do vlastníctva mesta Malacky
 • 8. bod Návrh 2. zmeny rozpočtu MsCSS na rok 2013 – Z92/2013
 • 9. bod Čerpanie rozpočtu mesta k 30.7.2013
 • 11. bod Zmena rozpočtu MsCSSS na rok 2013
 • 12a. bod Informácie o realizácii projektu Záhorie – odkanalizovanie – Z93/2013
 • 12b. bod Informácie o stave právnych sporov mesta – Z94/2013
 • 12c. bod Informácie o parkovacej politike mesta – Z95/2013
 • 12c. bod Pokračovanie /1/
 • 12c. bod Pokračovanie /2/
 • 12c. bod Pokračovanie /3/
 • 13. bod Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy
Kategórie videií: