NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie, scválenie progtramu, Informácie primátora

  
 

2. bod Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ2/2018

  
 

3. bod Správa z kontroly poskytnutých dotácii za rok 2017 – Z43/2018

  
 

4. a 5. bod Správa z kontroly vybavovania sťažnosti a petícií za rok 2017 + Správa z kontroly čerpania transferov poskytnutých z rozpočtu mesta príspevkovým organizáciám

  
 

6a. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa ustanovujú podmienky umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Malacky počas volebnej kampane – Z46/2018

  
 

6b. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 13/2016 o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov – Z47/2018

  
 

6c. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 2/2013 o čistote mesta – Z48/2018

  
 

6d. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 13/2011 o školských obvodoch základných škôl v znení neskorších predpisov – Z49/2018

  
 

6e. bod Návrh Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Malackách a komisií mestského zastupiteľstva – Z50/2018

  
 

7. bod Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:

  
 

8. bod Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 31.3.2018 a návrh II. Zmeny rozpočtu mesta Malacky za rok 2018 – Z56/2018

  
 

9. bod Návrh prvej zmeny rozpočtu p.o.m. MsCSS za rok 2018 – Z57/2018

  
 

10. bod Návrh prvej zmeny rozpočtu p.o.m. AD HOC za rok 2018 – Z58/2018

  
 

11. bod Návrh prvej zmeny rozpočtu p.o.m. MCK za rok 2018 – Z59/2018

  
 

12. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2018 – Z60/2018

  
 

13. bod Návrh aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky (2015-2020) – Z61/2018

  
 

14. bod Návrh zmeny cenníka úhrad pri monitorovaní objektov na PCO - Z62/2018

  
 

15. bod Návrh na doplnenie poverenia poslanca na výkon občianskych obradov - ústne

  
 

16. bod Informácia k podaným majetkovým vyhláseniam poslancov MsZ – ústne

  
 

17a. bod Informácia primátora k prebiehajúcej architektonickej súťaži

  
 

17b. bod Informácia primátora k rekonštrukcii cesty II/503 a príjazdu do Malaciek

  
 

18. bod Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: