Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie, scválenie progtramu, Informácie primátora

  
 

2. bod Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ2/2018

  
 

3. bod Správa z kontroly poskytnutých dotácii za rok 2017 – Z43/2018

  
 

4. a 5. bod Správa z kontroly vybavovania sťažnosti a petícií za rok 2017 + Správa z kontroly čerpania transferov poskytnutých z rozpočtu mesta príspevkovým organizáciám

  
 

6a. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa ustanovujú podmienky umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Malacky počas volebnej kampane – Z46/2018

  
 

6b. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 13/2016 o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov – Z47/2018

  
 

6c. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 2/2013 o čistote mesta – Z48/2018

  
 

6d. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 13/2011 o školských obvodoch základných škôl v znení neskorších predpisov – Z49/2018

  
 

6e. bod Návrh Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Malackách a komisií mestského zastupiteľstva – Z50/2018

  
 

7. bod Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:

  
 

8. bod Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 31.3.2018 a návrh II. Zmeny rozpočtu mesta Malacky za rok 2018 – Z56/2018

  
 

9. bod Návrh prvej zmeny rozpočtu p.o.m. MsCSS za rok 2018 – Z57/2018

  
 

10. bod Návrh prvej zmeny rozpočtu p.o.m. AD HOC za rok 2018 – Z58/2018

  
 

11. bod Návrh prvej zmeny rozpočtu p.o.m. MCK za rok 2018 – Z59/2018

  
 

12. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2018 – Z60/2018

  
 

13. bod Návrh aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky (2015-2020) – Z61/2018

  
 

14. bod Návrh zmeny cenníka úhrad pri monitorovaní objektov na PCO - Z62/2018

  
 

15. bod Návrh na doplnenie poverenia poslanca na výkon občianskych obradov - ústne

  
 

16. bod Informácia k podaným majetkovým vyhláseniam poslancov MsZ – ústne

  
 

17a. bod Informácia primátora k prebiehajúcej architektonickej súťaži

  
 

17b. bod Informácia primátora k rekonštrukcii cesty II/503 a príjazdu do Malaciek

  
 

18. bod Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
14.11.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BREZNO MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva BREZNO

 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
30.11.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: