Marianka ObZ | zastupitelstvo.sk

Marianka ObZZasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka
 • 1 - 3. bod Otvorenie, program
 • 4. bod Správa o činnosti obecného úradu
 • 5. bod Interpelácie poslancov
 • 6. bod Kontrola plnenia uznesení
 • 7. bod Ročná správa o kontrolnej činnosti za rok 2019
 • 8. bod Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 30.3.2020
 • 9. bod Kontrola stavu a vývoja dlhu obce Marianka
 • 10. bod Kontrola účelovosti a efektívnosti čerpania dotácií za rok 2019
 • 11. bod Plán kontroly hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020
 • 12. bod Schválenie kúpnej zmluvy na pozemok
 • 13. bod Schválenie zmlúv o spolupráci s cirkvou
 • 14 - 17. bod Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019 15. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2019 16. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019 17. Použitie rezervného fondu
 • 18. bod 1. zmena rozpočtu obce
 • 19. bod Schválenie zmluvy o právnických službách s firmou A.K. JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o.
 • 20. bod Schválenie uznesenia o spracovaní územných plánov zón, stavebná uzávera
 • 21. bod Schválenie dotácii pre občianske združenia
 • 23. bod Schválenie účtovnej závierky Prvej Mariatálskej prevádzkovej, s.r.o, za rok 2019
 • 24. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
27.11.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

 
30.11.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
03.12.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
08.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
08.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
09.12.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
10.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
11.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
15.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
15.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
15.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
15.12.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
17.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy,

Kategórie videií: