Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

  

2. bod Žiadosť o prevod vlastníctva pozemkov pod garážami na ul. Športovej

  

3. bod Žiadosť o nájom nebytového priestoru č. 9-22 v budove polikliniky s.č. 200 na ul. Hollého

  

4. bod Žiadosť o usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkov formou zámeny

  

5. bod Zrušenie uznesenia č. 101/2008

  

6. bod Nájomný bytový dom 33 b.j. na ul. Hollého 179 – kúpna zmluva, záložné zmluvy

  

7. bod Zriadenie práva prechodu, prejazdu a práva uloženie podzemného vedenia na pozemku KNC parcela č. 1103/4

  

8. bod Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Vodozádržné opatrenie v meste Rajec“, zabezpečenie spolufinancovania projektu

  

9. bod Návrh VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v meste Rajec

  

10. bod Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením

  

11. bod Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 9/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec

  

12. bod Určenie počtu členov do Rady školy pri ZŠ, ZUŠ, MŠ a delegovanie členov za zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ, ZUŠ, MŠ

  

13. bod Návrh na vyradenie majetku nad 1000,- €

  

14. bod Predloženie ekonomicky oprávnených nákladov Domova vďaky na rok 2020

  

15. bod Návrh Zásad a financovania Zboru pre občianske záležitosti na vykonávanie obradov a slávností na území mesta Rajec

  

16. bod Dodatok č. 1 k Smernici určení cien, postupu a podmienok za krátkodobý nájom nebytových priestorov a hnuteľného majetku v Meste Rajec

  

17. bod Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2019

  

18. bod Prehľad plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Rajec

  

19. bod Správa hlavnej kontrolórky mesta Rajec o kontrolnej činnosti za rok 2019

  

20. bod Správa o výsledku kontrol uskutočnených hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie od 12.12.2019 do 27.2.2020

  

21. bod Vyhodnotenie interpelácií z 12.12.2019

  

22. a 23. bod Interpelácie + Diskusia

  

24. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
06.04.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

Kategórie videií: