Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

Časti záznamu vo FLASH-i:

Senec MsZ

 

1 a 2. bod Otvorenie, program, Informácie o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie

   
 

3. bod Návrh VZN mesta Senec o určení názvov ulíc v meste Senec

   
 

4. bod Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Senec č. 2/2014 o určení názvov ulíc v meste Senec

   
 

5. bod Návrh na poskytnutie fin. príspevku na zabezpečenie opatrení sociálnopr. ochrany detí a soc. kurately na r. 2017

   
 

6. bod Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR zameranej na verejné financie, majetok a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol v okresných mestách vykonanej v meste Senec v čase od 20.07.2016 – 21.11.2016

   
 

7. bod Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2016

   
 

8. bod Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec

   
 

9. bod Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej darovacej zmluve – TORONA, s.r.o.

   
 

10. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – JUDr. Feješ

   
 

11. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – LYCOS

   
 

12. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – Ing. Andrej Majoroš a manželka Ing. Jarmila Majorošová

   
 

13. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – NPL services s.r.o

   
 

14. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – Koloman Futo a Helena Olleová (právne vysporiadanie)

   
 

15. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – Rezníčková Stanislava a Rezníčková Iva

   
 

16. bod Prenájmy pozemkov /Ing. Imrich Molnár a Mgr. Magdaléna Molnárová/

   
 

17. bod Prenájom pozemku /Alžbeta Rakúsová, rod. Šipošová/

   
 

18. bod Nadstavba a modernizácia MŠ Kysucká Senec

   
 

19. bod Informácia o plnení bodov Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi Mestom Senec a spoločnosťou AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

   
 

20. bod Zrušenie Peňažného účelového fondu podpory MŠK Senec o.z. a Štatútu PÚF podpory MŠK Senec o.z.

   
 

21. bod Rôzne

   
 

21a. bod Športová hala

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
28.05.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
31.05.2018 | 08:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: