NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie, schválenie programu

  
 

2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na IV. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

  
 

3. bod Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2017.

  
 

4. bod Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017.

  
 

5. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.

  
 

6. bod Staihnutý

  
 

7. bod Stiahnutý

  
 

8. bod Návrh na zaradenie Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR. Návrh na zrušenie u

  
 

9. bod Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu

  
 

10. bod Návrh na delegovanie zástupcu TSK do Rady školy pri Gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza, so sídlom Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza.

  
 

11. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy.

  
 

12. bod Návrh na udelenie Ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017.

  
 

13. bod Návrh na schválenie Transformačného plánu DSS Adamovské Kochanovce.

  
 

14. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP a OP Interreg V-A.

  
 

14d. bod

  
 

15. bod Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte

  
 

16. bod Informatívna správa o priebehu čerpania grantov v rámci environmentálneho grantového programu Zelené oči v roku 2017.

  
 

17. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK

  




Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: