Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie, schválenie programu

  
 

2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na IV. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

  
 

3. bod Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2017.

  
 

4. bod Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017.

  
 

5. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.

  
 

6. bod Staihnutý

  
 

7. bod Stiahnutý

  
 

8. bod Návrh na zaradenie Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR. Návrh na zrušenie u

  
 

9. bod Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu

  
 

10. bod Návrh na delegovanie zástupcu TSK do Rady školy pri Gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza, so sídlom Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza.

  
 

11. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy.

  
 

12. bod Návrh na udelenie Ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017.

  
 

13. bod Návrh na schválenie Transformačného plánu DSS Adamovské Kochanovce.

  
 

14. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP a OP Interreg V-A.

  
 

14d. bod

  
 

15. bod Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte

  
 

16. bod Informatívna správa o priebehu čerpania grantov v rámci environmentálneho grantového programu Zelené oči v roku 2017.

  
 

17. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves
23.10.2018 | 10:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
24.10.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 
25.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava
25.10.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.10.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
31.10.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: