NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie, program zasadnutia

  
 

2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na IX. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

  
 

3. bodSpráva o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018.

  
 

4a. bod Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018-2020 (2. zmena).

  
 

4b. bod Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam od Mesta Trenčín - budova Športového gymnázia a priľahlé pozemky.

  
 

5. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.

  
 

6. bod Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018.

  
 

7. bod Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

  
 

8. bod Návrh na menovanie členov dozorných orgánov nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

  
 

9. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financ

  
 

10. bod Návrh na delegovanie zástupcu TSK do Rady školy pri Spojenej škole, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky.

  
 

11. bod Návrh na delegovanie zástupcu TSK do Územnej školskej rady Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

  
 

12. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy.

  
 

13. bod Prerokovanie zvolania mimoriadneho zasadnutia zastupiteľstva

  
 

14. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

  
 

Komplet

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: