NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie, program zasadnutia

  
 

2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XVII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

  
 

3. bod Slovo pre verejnosť.

  
 

4. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.

  
 

5. bod Návrh na schválenie odpísania nevymožiteľných pohľadávok v zmysle Čl. 34, ods. 1, bod 1.2. a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení.

  
 

6. bod Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019-2021 (2. zmena)

  
 

7. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 21/2019, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016 a VZN TSK č. 3/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zá

  
 

8. bod Návrhy na schválenie zriaďovacích listín a dodatkov k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

  
 

9. bod Plán ekonomickej konsolidácie, zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a rozvoja Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach pre obdobie 2019-2022.

  
 

10. bod Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom energetickej služby s garantovanou úsporou energie.

  
 

11. bod Transformačný plán DSS Adamovské Kochanovce – aktualizácia 5/2019.

  
 

12. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov.

  
 

13. bod Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2030.

  
 

14. bod Návrh na schválenie zmeny uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 4/2017 zo dňa 20.11.2017 - zmena členstva v Komisii legislatívno-právnej pri Z TSK.

  
 

15. bod Stiahnutý

  
 

16. bod Rôzne

  
 

17. bod Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: