Trenčín VUC | zastupitelstvo.sk

Trenčín VUCZasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja


 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 3. bod Slovo pre verejnosť
 • 4. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
 • 5. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.Správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2019 zmluvným dopravcom
 • 6. bod Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja a rok 2019+ stanovisko hl. kontrolóra
 • 7. bodNávrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022 (1. zmena)
 • 8. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 9 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom.
 • 9. bod Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu Príprava zdravotníckych asistentov pre európsky trh práce v rámci programu Erasmus+ realizovanému Strednou zdravotníckou školou, Školská 230, Považská Bystrica.
 • 10. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok predkladaný organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
 • 11. bod Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na II. polrok 2020.
 • 12. bod Info k realizácii výstavby ciest II. a III. triedy z IROPu
 • 13. bod Diskusia – Rôzne
 • 14. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
 • Komplet

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
26.11.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy,

 
27.11.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

 
30.11.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
03.12.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
08.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
08.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
09.12.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
10.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
11.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
15.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
15.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
15.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
15.12.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

Kategórie videií: