Dunajská Streda MsZ 28.11.2017

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda


 • 1. - 3. Dunaszerdahely Város Képviselő, A hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető megválasztása., A 2017. szeptember 26 -ai és az október 24-ei Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése.
 • 4m. Javaslat Dunaszerdahely város 2017-es költségvetésének 5/2017-es módosítására.
 • 5m. Dunaszerdahely Város költségvetési javaslata a 2018-as évre.
 • 5. bod Návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2018
 • 6. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1521/1. helyrajzi számú, 351 m 2 területű parcella eladására a BOKADA, rt., Sasinkova 12, 811 08 Pozsony, cégjegyzékszám: 35 921 340, részére.
 • 6. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1521/1 o výmere 351 m2 , v prospech spoločnosti BOKADA, a.s., Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35 921 340.
 • 7. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő, Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3462/613. helyrajzi számú, 11 m2 területű parcella eladására a CARTECH SLOVAKIA, kft., Štúr utca 726/38, 929 01 Dunaszerdahely, cégjegyzékszám: 47 339 1
 • 7. bod Návrh na odpredaj pozemku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3462/613 o výmere 11 m2 , v prospech spoločnosti CARTECH SLOVAKIA, s.r.o., Štúrova 726/38, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 339 179.
 • 8. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1880/227. helyrajzi számú, 542 m2 területű, 1880/228. helyrajzi számú, 97 m2 területű és az 1880/301. helyrajzi számú, 41 m2 területű parcellák eladására a GBS TRADE, s.r.o., Smetana liget 282
 • 8. bod Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1880/227 o výmere 542 m2 , par. č. 1880/228 o výmere 97 m2 a par. č. 1880/301 o výmere 41 m2 , v prospech spoločnosti GBS TRADE, s.r.o., Smetanov háj 282, 92
 • 9. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 44/265. helyrajzi számú, 109 m2 területű parcellának Saliji Bejtul szül. Memeti, Lichner utca 115/6, 903 01 Szenec, részére történő eladására.
 • 9. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 44/265 o výmere 109 m2 , v prospech
 • 10. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 85/11 o výmere 32 m2 , v prospech spoločnosti WIKING STAV s.r.o., Podzáhradná 732/16, 929 01 Veľké Dvorníky, IČO: 47 104 040
 • 10. bod Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 85/11. helyrajzi számú, 32 m2 területű parcella eladására a WIKING STAV s.r.o., Kertalja utca 732/16, 929 01 Nagyudvarnok, cégjegyzékszám: 47 104 040, részére.
 • 11. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1963/164. helyrajzi számú, 6 189 m2 területű, 1963/260. helyrajzi számú, 230 m2 területű, 2027/4. helyrajzi számú, 381 m2 területű, 2027/5. helyrajzi számú, 189 m2 területű, és a 2027/6. hely
 • 11. a 12 bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1963/164 o výmere 6 189 m2 , par. č. 1963/260 o výmere 230 m 2 , par. č. 2027/4 o výmere 381 m2 , par. č. 2027/5 o výmere 1
 • 12. Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 3884-es számú tulajdoni lapon vezetett, az 1879/11, 1879/12, 1879/13, 1879/14, 1879/257, 1879/258- as számú parcellákon elhelyezkedő 2134-es házszámú 3 emeletes lakóház
 • 13. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2826/270. helyrajzi számú, 1 169 m2 területű és a 2826/610. helyrajzi számú, 1 164 m2 területű parcelláknak a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, cégjegyzékszám:
 • 13. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 2826/270 o výmere 1 169 m2 a par. č. 2826/610 o výmere 1 164 m2 , v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čule
 • 14. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában levő, a Kodály Zoltán Alapiskola, Komenský utca 1219/1, 929 01 Dunaszerdahely, cégnyilvántartási szám: 36086789, épületében elhelyezkedő nem lakás jellegű helyiség - iskolai büfé üzemeltetési cél
 • 14. a 15. bod Návrh prenájmu nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Zoltána Kodálya s VJM, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36086789, formou obchodnej verejnej súťaže, za účelom
 • 15. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában levő, a Kodály Zoltán Alapiskola, Komenský utca 1219/1 , 929 01 Dunaszerdahely, cégnyilvántartási szám: 36086789, épületében található 608 m2 összterületű nem lakás jellegű helyiségek bérbeadásá
 • 16. Határozati javaslat a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, székhely, Bartók Béla sétány 788/1, Dunaszerdahely, járulékos szervezet kezelése alá tartózó városi vagyon elvonására és javaslat a Dunaszerdahely Város és a Municipal Real Estate Dunasz
 • 16. bod Návrh na odňatie správy majetku mesta príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára – Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ a návrh Dodatku č.4 k zriaďovacej listine Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára – Cs
 • 17. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 2017 – dokumentáció beszerzésének elkezdésére
 • 17. bod Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky 2017 územného plánu mesta Dunajská Streda
 • 18. Javaslat a „Magánberuházók által épített közutak és közvilágítás átvételének alapelvei” 1. sz. kiegészítésének jóváhagyására
 • 18. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám prevzatia miestnych komunikácií a zariadení verejného osvetlenia vybudovaných inými investormi do majetku a správy mesta Dunajská Streda.
 • 19. Határozati javaslat a „Technická vybavenosť pre lokalitu 22 – časť SO 10 Verejné osvetlenie“ infrastrukturális építmény Dunaszerdahely Város tulajdonába történő megvásárlására jelképes 1,- Euró vételi árért.
 • 19. bod Návrh na odkúpenie stavebného diela „Technická vybavenosť pre lokalitu 22 – časť SO 10 Verejné osvetlenie“ do vlastníctva mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro.
 • 20. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Hűségkártyája Alapelveinek módosításáró
 • 20. bod Návrh na zmenu Zásad vydávania a používania Vernostnej karty mesta Dunajská Streda.
 • 21. Javaslat a Dunaszerdahelyi Anyakönyvi Hivatal előtti házasságkötés alapelveinek jóváhagyására.
 • 21. bod Návrh na schválenie Zásad pre vykonanie aktu uzavretia manželstva pred Matričným úradom Dunajská Streda
 • 22. Javaslat Dunaszerdahely Város 2017/.... sz. (2017. november 28.) általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2010/4 sz. a nyári és egész évben üzemelő teraszok elhelyezésének, engedélyezésének és működtetésének fe
 • 22. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2017 zo dňa 28. novembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 4/2010 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania letnýc
 • 23. Javaslat Dunaszerdahely Város 2017/.... sz. (2017. november 28.) általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2013/8 sz. a Dunaszerdahely Város vagyonával való gazdálkodás alapelveiről szóló általános érvényű rende
 • 23. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č..../2017 zo dňa 28. novembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa 26. februára 2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta
 • 24. Javaslat Dunaszerdahely Város 2017/.... sz. (2017. november 28.) általános érvényű rendeletére Dunaszerdahely Város területén lévő utcák megnevezéséről
 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2017 zo dňa 28. novembra 2017 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda.24. bod v
 • 25. Javaslat Dunaszerdahely Város 2017. évi… (2017. november 28.) számú általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2016/20. sz. (2016. december 6.) általános érvényű rendelete, amely meghatározza a dunaszerdahelyi sz
 • 25. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2017 zo dňa 28. novembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 20/2016 zo dňa 6. decembra 2016 o určení výšky dotácie na prevádzk
 • 26. Operatív terv Dunaszerdahely város helyi úthálózatának és járdáinak téli karbantartására a 2017-es és 2018-as években
 • 26. bod Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území mesta Dunajská Streda na roky 2017-2018.
 • 27. Határozati javaslat a TESCO STORES SR, rt. tulajdonában lévő a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1934/24. helyrajzi számú, 40 m2 területű, 1942/30. helyrajzi számú, 2 409 m2 területű, 1942/65. helyrajzi számú, 8 m2 területű, 1934/13. helyrajzi szá
 • 27. bod Návrh na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve spoločnosti TESCO STORES SR, a. s., nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1934/24 o výmere 40 m2 , par. č. 1942/30 o výmere 2 409 m2 , par. č. 1942/65 o výmere 8 m2 , par. č. 193
 • 28. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2018. évi I. féléves üléseinek időpontjáról.
 • 28. bod Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2018.
 • 29. Egyéb.
 • 29. a 30 bod Rôzne / Interpelácie
 • 30. Interpelláció.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 67
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.05.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
30.05.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.07.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 67