Karlova Ves MiZ 27.09.2022

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves

 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Plnenie uznesení splatných k 28. zasadnutiu MiZ
 • 2. bod Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2022.
 • 3. bod Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.06.2022.
 • 4. bod Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy, Ružová dolina 29, Bratislava o prenájom tried a počítačovej miestnosti na SŠ Tilgnerova 14 v Bratislave.
 • 5. bod Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy, Prokofievova 5, Bratislava o prenájom priestorov v SŠ Tilgnerova 14 v Bratislave
 • 6. bod Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry o.z. CirKus Kus
 • 7. bod Návrh Koncepcie rozvoja športu a mládeže.
 • 8. bod Informácia o kontrole Športovej infraštruktúry na základných školách v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky.
 • 9. bod Rôzne.
 • 10. bod Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
29.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
04.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: