Piešťany MsR 20.09.2021

Zasadnutie Ms. rady Piešťany

 • 1. bod Otvorenie
 • 2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 21.06.2021 a plnenie uznesení za obdobie január – jún 2021
 • 3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Piešťany o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Piešťany č. ..../2021 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o niektorých podmienkach držania psov v meste Piešťany
 • 6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o obmedzujúcich opatreniach požívania alkoholických nápojov na určitých verejne prístupných miestach (22.12 MB)
 • 7. bod Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu zmien a doplnkov č. 12 Územného plánu mesta Piešťany
 • 8. bod Petícia proti výrubu stromov v lokalite Malá Vrbina a realizácii cesty Broskyňová (Bratislavská – Broskyňová – Komenského Ulica)
 • 9. bod Pravidlá participácie občanov mesta Piešťany
 • 10. bod Návrh na poskytnutie dotácie v oblasti ekológie a environmentalistiky II. kolo
 • 11. bod Návrh na poskytnutie dotácie v oblasti vzdelávanie, výchova a rozvoj vedy II. kolo
 • 12. bod Návrh na poskytnutie dotácii v oblasti a zdravotníckej II. kolo
 • 13. bod Návrh zmeny rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2021
 • 14. bod Monitorovacia správa Programového rozpočtu mesta Piešťany k 30.06.2021
 • 15. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021
 • 16. bod Návrh na nájom pozemku pod garážou pre Mária Ďuríška, lokalita Nábrežie Ivana Krasku
 • 17. bod Návrh na nájom nebytového priestoru lokalita Kukučínova ul., Piešťany pre Asociáciu prednostov úradov miestnej samosprávy v SR
 • 18. bod Návrh na opravu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 15/2021 zo dňa 18.03.2021
 • 19. bod Návrh riešenia zmluvných vzťahov v súvislosti s realizáciou stavby : Rekonštrukcia Dopravná ulica v Piešťanoch
 • 20. bod Návrh na určenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta ako nadbytočného, lokalita Bodona
 • 21. bod Návrh na určenie sobášnej miestnosti
 • 22. bod Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok mesta Piešťany podľa čl. IX ods.6 písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
20.09.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
23.09.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
23.09.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
23.09.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
23.09.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec
23.09.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Prezentácia

Trenčiansky hrad

 
24.09.2021 | 18:00 SR PRIAMY PRENOS
Slovak Press foto Odovzdávanie ocenení

Odovzdávanie ocenení

 
27.09.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
28.09.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
28.09.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
28.09.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
28.09.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
28.09.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
28.09.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
30.09.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: