Malacky MsZ 20.06.2024

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Správa o plnení uznesení – SPU 2/2024
 • 3. bod Správy z vykonaných kontrol:
  a) Správa z kontroly poskytnutých dotácií za rok 2023 – Z41/2024
  b) Správa z kontroly dodržiavania zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci pri vydávaní rozhodnutí v podmienkach základných škôl a materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky – Z42/2024
  c) Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ za II. polrok 2023 – Z43/2024
 • 4. bod Návrhy VZN mesta Malacky a interné právne normy:
  a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 5/2024 o záväzných častiach Územného plánu zóny Malacky – Mayer – Z44/2024
  b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 16/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Malacky – Z45/2024
  c) Návrh VZN mesta Malacky o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom – Z46/2024
  d) Návrh VZN mesta Malacky o pravidlách na udržiavanie čistoty v meste a ochranu verejnej zelene na území mesta Malacky – Z47/2024
 • 5. bod Prevody a zmluvy:
  a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „C“ parc. č. 2491/2 na ulici Duklianskych hrdinov v k. ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky v prospech Alžbety Haniačikovej – Z48/2024
  b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 911 na ulici Táborisko v k. ú. Malacky vo vlastníctve Augustína Režného v prospech mesta Malacky – Z49/2024
  c) Návrh na zriadenie vecného bremena na častiach pozemkov registra „C“ parc. č. 3270/3 a 3271/1 v k. ú. Malacky na Pezinskej ulici uzatvorením „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v prospech Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. – Z50/2024
  d) Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „E“ parc. č. 5436 v k. ú. Malacky na ulici gen. M. R. Štefánika uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Ing. Idy Juricovej – Z51/2024
  e) Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „E“ parc. č. 588 v k. ú. Malacky na Zámockej ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. – Z52/2024
 • 6. bod Návrh II. zmeny rozpočtu mesta Malacky na rok 2024 – Z53/2024
 • 7. bod Návrh na schválenie zástupcu mesta v kontrolnom orgáne obchodnej spoločnosti TEKOS, spol. s r.o. – Z54/2024
 • 8. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2024 – Z55/2024
 • 9. bod Rôzne
  Info z komisie pre verejný záujem • 10. bod Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Piešťany
Iné podujatia v Piešťanoch 16
Zasadnutia mestského zastupiteľstva Piešťany 182
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Piešťany
Iné podujatia v Piešťanoch 16
Zasadnutia mestského zastupiteľstva Piešťany 182