Trenčín VUC (titulky) 01.07.2024

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

 • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XIII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • 3. bod Slovo pre verejnosť
 • 4. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK
 • 5. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 15/2024 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín a príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 6. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 16/2024, ktorým sa ruší Výdajná školská jedáleň, M. Rázusa 1, Trenčín ako súčasť Strednej športovej školy, Kožušnícka 2, Trenčín a zriaďuje Výdajná školská jedáleň, M. Rázusa 1, Trenčín ako súčasť Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín
 • 7. bod Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
 • 8. bod Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu v rámci programu Erasmus+ s názvom
  9. bod Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu v rámci programu Erasmus+ s názvom
 • 10. bod Aktualizácia akčného plánu strategického dokumentu Plánu udržateľnej mobility – príloha č. 1a Zásobník projektov – tvrdé opatrenia 2024-2029
 • 11. bod Zámer vytvorenia spoločného Organizátora integrovaného dopravného systému TSK a ŽSK s pracovným názvom „IDS Sever,“ a to pripojením sa do už fungujúceho ID ŽK.
 • 12. bod Návrh na uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na časti územia mesta Považská Bystrica spojmi regionálnej autobusovej dopravy medzi Mestom Považská Bystrica, Dopravným podnikom mesta Považská Bystrica, Trenčianskym samosprávnym krajom a dopravcom SAD Trenčín, a.s.
 • 13. bod Návrhy na zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektov v rámci v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov
 • 14. bod Návrh na schválenie navýšenia rozpočtu a spolufinancovania projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II“.
 • 15. bod Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja 2013 -2023 k 31.12.2023 a o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja 2022 -2030 k 31.12.2023.
 • 16. bod Odpočet plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030 za rok 2023.
 • 17. bod Diskusia + Interpelácie

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: