Trnava VUC 20.05.2020

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Schválenie priebehu rokovania zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie (materiál č.399/2020/1)
 • 3. bod Majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva pozemku v kat. území Horný Bar (materiál č.400/2020/1)
 • 4. bod Majetkovoprávne usporiadanie – Úpravy štátnej cesty II/503 – Hviezdoslavov (materiál č.401/2020/1)
 • 5. bod Zverenie majetku do správy organizácie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (materiál č.402/2020/1)
 • 6. bod Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov – zámena pozemkov v obci Jaslovské Bohunice (materiál č.403/2020/1)
 • 7. bod Prevod pozemkov v k. ú. Zemianske Sady do majetku obce Zemianske Sady (materiál č.404/2020/1)
 • 8. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 54/2020 o poskytovaní štipendií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na podporu žiakov stredných škôl na území TTSK (župné štipendiá) (materiál č.405/2020/1)
 • 9. až 12. bod Spoločné prerokovanie : Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 55/2020 o zrušení Strednej športovej školy Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava, b) Školskej jedálne, Jána Bottu 33, Trnava ako súčasť Strednej športovej š
 • 13. bod Odpoveď poslancovi TTSK p. Lančaričovi na interpeláciu ohľadom finančných dopadov zvýšenia daní z nehnuteľností v meste Trnava na TTSK a ním zriadené organizácie 13.b . Informácia o podaných žiadostí v rámci rezervy župana určenej na opatrenia pro
 • 14. a 15. bod Rôzne a Interpelácie + Záver

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 48
Trnava 94
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 48
Trnava 94
Žilina 3