BA Karlova Ves MiZ 30.06.2020

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves

 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Plnenie uznesení splatných k 12. zasadnutiu MiZ
 • 2. bod Správa o činnosti miestneho kontrolóra.
 • 3. bod Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2020
 • 4. bod Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova ves za rok 2019
 • 5. bod Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2020
 • 6. bod Klimatický akčný plán pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves. Plán zníženia emisií CO2 a prispôsobenia sa podmienkam meniacej sa klímy.
 • 7. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 zo dňa 15.12.2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa v znení vš
 • 8. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../ 2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobec
 • 9. bod Stanovisko MČ BA Karlova Ves k návrhu VZN hl. mesta SR o hazardných hrách
 • 10. bod Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62.
 • 11. bod Žiadosť o zmeny termínov investície LUPY s. r. o
 • 12. bod Súhlas s odkúpením pozemkov pod budúcou stavbou Chodník pozdĺž Perneckej ulice
 • 13. bod Žiadosť pani A. Mazalovej o predĺženie nájmu nebytového priestoru (školský bufet) v objekte Spojená škola Tilgnerova a o povolenie výmeny vchodových dverí do bufetu
 • 14. bod Žiadosť pána Miroslava Hlavinku o predĺženie nájmu nebytového priestoru na terase medzi ul. Ľ. Fullu a Pribišova pri supermarkete BILLA.
 • 15. a 16. bod Žiadosť spol. HORTULANUS s.r.o. o predĺženie nájmu nebytového priestoru na Majerníkovej 9 v Bratislave + Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru – garáže na Adámiho
 • 17. bod Schválenie úpravy bodu 6. Podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestor nachádzajúceho sa v bytovom dome na Segnerovej ul. č. 3.
 • 18. bod Žiadosť p. Zeliskovej Gizely o predĺženie nájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v objekte Lackova 4 za účelom výdajne obedov pre seniorov
 • 19. bod Žiadosti nájomcov o odpustenie, úpravu, odklad nájmu za prenájom prenajatých nebytových priestorov v súvislosti s Covid 19
 • 20. bod Žiadosť Mgr. Michala Jalčovika o kúpu nehnuteľnosti na Segnerovej ul. č. 3 – zámer mestskej časti odpredať predmetnú nehnuteľnosť.
 • 21. bod Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestor nachádzajúceho sa na Špieszovej 2 a Perneckej 37 v Bratislave.
 • 22. bod Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestor nachádzajúceho sa na ul. Ľ. Fullu č. 4 v Bratislave
 • 23. bod Žiadosť p. Miroslavy Bédiovej o ďalšie užívanie nebytového priestoru na ul. Majerníkova 16
 • 24. bod Návrh na uzavretie nových nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava -Karlova Ves
 • 25. bod Návrh na odvolanie a delegovanie poslancov do školských rád škôl.
 • 26. bod Informácia o vybavených interpeláciách
 • 27. a 28. bod Rôzne a Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
14.06.2021 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

 
21.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
24.06.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
01.07.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
12.07.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: