BA Nové Mesto MiZ (titulky) 13.03.2024

Zasadnutia zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 • 1. - 4. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba overovateľov a návrhovej komisie
 • 5. bod Správa o plnení uznesení
 • 6. bod Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2024
 • 7. bod Správa o vybavovaní sťažností a petícií za roky 2021, 2022, 2023
 • 8. bod Kontrola prevodov nehnuteľného majetku mestskej časti so všeobecnou hodnotou prevyšujúcou 20 000 eur za rok 2023
 • 9. bod Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2023
 • 10. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
 • 11. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 12. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2022 zo dňa 13.09.2022, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
 • 13. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2024, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2023 zo dňa 26.9.2023, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov pred polyfunkčnou budovou na adrese Vajnorská 21 A, Bratislava-Nové Mesto
 • 14. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke priestorov v Dome kultúry Kramáre pre pobočku Knižnice Bratislava–Nové Mesto
 • 15. bod Návrh na dočasné poverenie vedením príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS
 • 16. bod Štatutár Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
 • 17. bod Štatutár Knižnice Bratislava-Nové Mesto
 • 18. bod Návrh na opravu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 09/19 zo dňa 12.12.2023
 • 19. bod Stiahnutý
 • 20. bod Informácia o spracovaní územných plánov
 • 21. bod Informácia o pláne akútnych úprav na miestnych cestách III. a IV. triedy
 • 22. bod Informáciu o stave rozpracovanosti projektu organizácie dopravy pre PAAS – NM2 a NM3
 • 23. bod Informácia k plánovaným výsadbám drevín
 • 24. bod Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru (dielne) o výmere 104,24 m2, nachádzajúcej sa v k. ú. Nové Mesto na Hálkovej ul. č. 11 v Bratislave, súp. č. 2953, parc. Č. 12738/9, zapísanej na LV č. 2382
 • 25. bod Vystúpenie občanov (vystúpili v bode 20)
 • 26. bod Rokovací poriadok Redakčnej rady
 • 27. bod Rôzne
 • 28. bod Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: