BA Nové Mesto MiZ (titulky) 30.04.2024

Zasadnutia zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 • 1. až 4. bod Otvorenie, schválenie programu, voľba overovateľov a návrhovej komisie
 • 5. bod Správa o plnení uznesení
 • 6. bod Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2024
 • 7. bod Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Odborárska č. 2 Bratislava
 • 8. bod Návrh na doplnenie prílohy č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BratislavaNové Mesto o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby
 • 9. bod Návrh zmien v Zásadách poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v MČ BNM
 • 10. bod Dodatok č. 1 o celomestskom charaktere ku Komunitnému plánu Bratislavy
 • 11. bod Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2024
 • 12. bod Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2024 a mesačnej odmeny z mesačného platu
 • 13. bod Návrh na nájom kancelárie č. 401 o výmere 14,5 m2, nachádzajúcej sa v administratívnej budove na Hálkovej ulici č. 11 v Bratislave pre Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 • 14. bod Návrh Dodatku č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti BratislavaNové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou, ktorý spočíva v zmene prílohy č. 1 v bode III – Sadzobník mestskej časti a v schváleniu prílohy č. 6 – Sadzobník prenájmu nebytových priestorov v objekte Dom kultúry Kramáre
 • 15. bod Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 13657/16, parc. č. 13657/168 a parc. č. 13657/170, v k.ú. Nové Mesto pre SPD, spol. s r.o.
 • 16. bod Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 09/25 zo dňa 12.12.2023
 • 17. bod Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k žiadosti primátora o vrátenie majetku - pozemku registra „C“ KN parc. č. 18060/2, v k.ú. Vinohrady - zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 18. bod Informácia o spracovaní územných plánov
 • 19. bod Informácia o pláne akútnych úprav na miestnych cestách III. a IV. triedy
 • 20. bod Vystúpenie občanov ( o 11,00 hod.)
 • 21. bod Interpelácie
 • 22. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: