BA Nové Mesto MiZ + pokr. 16.11.2021

Zasadnutia zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 • 1-4.. bod Otvorenie, program, voľba overovateľov a návrhovej komisie
 • 5. bod Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 6. bod Návrh na ôsmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021
 • 7. bod Správa z kontroly príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb, zameranej na poskytovanie služieb v rámci svojej podnikateľskej činnosti za roky 2018,2019 a 2020 a kontrola splnenia nápravných opatrení uložených MZ MČ B-NM na 27. zasadnutí dňa 11.9.2018 uznesením č. 27/05, vyplývajúcich zo Správy z kontroly príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS, zameranej na prevádzku Tržnice
 • 8. bod Návrh na zverenie nehnuteľného majetku v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, nebytového priestoru o podlahovej ploche 161,84 m² na prízemí bytového domu Priečna 10 v Bratislave, súpisné číslo stavby 202, katastrálne územie Nové Mesto (Knižnica Kutuzovova 15A) do správy Knižnice Bratislava-Nové Mesto, Pionierska 12, Bratislava, IČO: 00226866 s účinnosťou od 01.01.2022
 • 9. bod Návrh na odvolanie člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava–Nové Mesto
 • 10. bod Návrh na odvolanie člena odborníka Komisie kultúry, mládeže, športu, voľného času a medzinárodných vzťahov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto
 • 11. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto.
 • 12. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách.
 • 13. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto.
 • 14. bod Informácia o pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava pri ktorých mestská časť Bratislava-Nové Mesto požiadala o zverenie do svojej správy
 • 15. bod Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2022
 • 22. bod Rôzne (dokončenie 31. MsZ )

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.05.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
30.05.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.07.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: