BA Nové Mesto MiZ 23.09.2020

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 • Otvorenie, program (dokončenie 17. zasadnutia MiZ BA Nové Mesto z 30.6.2020)
 • Rôzne, Interpelácie (dokončenie 17. zasadnutia MiZ BA Nové Mesto z 30.6.2020)
 • 1. až 4. bod Otvorenie a schválenie programu 18. zasadnutia MiZ BA NM, overovatelia, návrhová komisia
 • 5. bod Správa z kontroly plnenia uznesení
 • 6. bod Správa z kontroly všetkých dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa §223 a nasl. Zákona č. 311/2001 Z. z. v platnom znení, uzatvorených od roku 2017 MÚ B-NM, s preverením zákonnosti, účelnosti a oprávnenosti uzatvorenia takýchto zm
 • 7. bod Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 30.6.2020
 • 8. bod Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020
 • 9. bod Návrh na prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID- 19
 • 10. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislav
 • 11. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
 • 12. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 14.2.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a čas
 • 13. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v objekte TRŽNICA na Šancovej ulici č. 112, Bratislava
 • 14. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v Kreatívnom a kultúrnom centre Nová Cvernovka, Račianska 78, 831 02 Bratislava
 • 15. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení Všeobecne závä
 • 16. bod Informácia o zámere prenajatia pozemkov registra C KN parc. č. 4432/6 až 4432/15 - všetko vinica a 4375/4 až 4375/8 – všetko ostatná plocha v katastrálnom území Vinohrady za účelom obnovenia vinohradu na základe odbornej spolupráce s Ústredným k
 • 17. bod Návrh na schválenie predaja pozemku registra C KN parc. č. 11903/350, v katastrálnom území Nové Mesto, pre manželov Akad. sochára Juraja Čuteka a Vieru Čutekovú
 • 18. bod Návrh na schválenie predaja pozemku registra C KN parc. č. 11903/351, v katastrálnom území Nové Mesto, pre Akad. sochára Rastislava Trizmu
 • 19. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve k stavbám súp. č. 1102 na pozemkoch registra C KN parc. č. 12781/266, 12781/269, 12781/265, 12781/270, 12781/268, 12781/267, v k.ú. Nové Mesto so spoločnosťou Atrios real estate s.r.o.
 • 20. bod Zámer na zámenu pozemkov registra C KN parc. č. 13343/1 a 13343/3, v k.ú. Nové Mesto za časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 5440/77, v k.ú. Vinohrady
 • 21. bod Návrh Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
 • 22. bod Návrh Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
14.06.2021 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

 
21.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
24.06.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
01.07.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
12.07.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: