BA Nové Mesto MiZ 26.05.2021

Zasadnutia zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

  • 1 - 4. bod nOtvorenie, program, návrhová komisia, overovatelia
  • 5. bod Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto + 13. Bod Vystúpenie občanov
  • 6. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ......./2021 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby
  • 7. bod Návrh na schválenie prenájmu časti nebytových priestorov v administratívnej budove na Hálkovej 11 v Bratislave v prospech hlavného mesta SR BA (mestská polícia)
  • 8. bod Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného z Nájomnej zmluvy ÚEZ č. 215/2019 zo dňa 23.08.2019 vo výške 50% nájomcovi Marks&Marcs, s.r.o. v rámci protipandemických opatrení súvisiacich so šírením vírusového ochorenia COVID19
  • 9. bod Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného z Nájomnej zmluvy ÚEZ č. 124/2020 zo dňa 27.07.2020 vo výške 50% nájomcovi art SLNEČNICE o.z. v rámci protipandemických opatrení súvisiacich so šírením vírusového ochorenia COVID19
  • 10. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. ...../2021 z ...........2021, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
  • 11. bod Doplnenie vlastných zdrojov do projektu: Revitalizácia Račianske mýto
  • 12. bodDoplnenie vlastných zdrojov do projektu: Vodozádržné opatrenia v areáli ZŠ s MŠ Odborárska
  • 14. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
14.06.2021 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

 
21.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
24.06.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
01.07.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
12.07.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: