BA Nové Mesto MiZ 14.12.2021

Zasadnutia zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 • 1. bod Otvorenie, schválenie úprogramu
 • 5. bod Rozpočet MČ BA Nové Mesto - STIAHNUTÝ
 • 6. bod Návrh na deviatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2021
 • 7. bod Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 8. bod Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
 • 9. bod Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2022
 • 10. bod Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022-2030 – Vstupná správa
 • 11. bod Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 12. bod Návrh na postup MČ B-NM pri vyplácaní nespotrebovaného parkovného v pilotnej zóne Tehelné pole
 • 12. bod Pokračovanie
 • 13. bod Žiadosť East fund, s.r.o., Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava o zmenu nájomnej zmluvy č. ÚEZ 216/2020 zo dňa 25.11.2020
 • 14. bod Žiadosť art SLNEČNICE, o.z. o odpustenie nájomného za užívanie nebytových priestorov v budove na Hálkovej 11, Bratislava na základe nájomnej zmluvy č. ÚEZ 124/2020 za mesiace január až apríl 2021
 • 15. bod Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/m o výmere 719 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom k bytovému domu súp. č. 2853 na Jahodovej 11, v prospech vlastníkov bytov v bytovom dome
 • 16. bod Správa audítorskej spoločnosti Luca Partner o vykonanej mimoriadnej kontrole v EKO-podniku VPS
 • 17. bod Návrh na schválenie vyradenia neupotrebiteľného majetku so zostatkovou cenou vyššou ako 3500,-€
 • 18. bod Návrh Dodatku č.1 Zriaďovacej listiny EKO-podniku verejnoprospešných služieb.
 • 19. bod Informácia o spracovaní územných plánov zón
 • 20. bod Informácia o stave cestnej sieti Bratislava-Nové Mesto
 • 21. bod Návrh na schválenie predloženia projektov na podporu udržateľnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID 19
 • 22. bod Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného na základe Nájomnej zmluvy ÚEZ č. 223/2021 zo dňa 11.10.2021 nájomcovi Ydnis, s.r.o.
 • 23. bod Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.) - bez vystúpenia občanov
 • 24. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.08.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
12.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
22.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
27.09.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: