BA Nové Mesto MiZ 08.03.2022

Zasadnutia zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 • 1. - 4. bod Otvorenie, program zasadnutia, voľba návrhovej komisie a overovateľov
 • 5. bod Správa mandátovej komisie, zloženie sľubu poslanca, zloženie sľubu
 • 6. bod Odvolanie a voľbu člena komisie
 • 7. bod Návrh na vymenovanie riaditeľa/riaditeľky Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
 • 8. bod Návrh na vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa/riaditeľky EKO-podniku VPS
 • 9. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 ako vyplýva zo zmien a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11.04.2017, všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2018 zo dňa 10.04.2018 a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2018 zo dňa 11.09.2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 10. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k Návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – prevádzkové poriadky pohrebísk a obchodné verejné súťaže hlavného mesta SR Bratislavy
 • 11. bod Návrh spoločnosti F-LUXUS s.r.o., Zámocká 3, Bratislava, PSČ 811 01, SR, IČO: 50450719 doručený mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo veci kúpy pozemku za účelom vybudovania materskej školy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 12. bod Návrh na prvú zmenu rozpočtu
 • 13. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely registra „C“ č. 15140/9, č. 15140/80, č. 15140/81, nachádzajúce sa v katastrálnom území Nové Mesto vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v prospech spoločnosti NFŠ, a.s., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO:50 110 055 - SO 083 Verejné osvetlenie Kalinčiakova ul.
 • 14. bod Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku - parc. č. 7208/1 o výmere 94 m2 zastavanej plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v k.ú. Vinohrady a to doterajšiemu nájomcovi Mgr. Mária Cupáková
 • 15. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/350, v katastrálnom území Nové Mesto, pre manželov Akad. sochára Juraja Čuteka a Vieru Čutekovú
 • 16. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/351, v katastrálnom území Nové Mesto, pre akad. sochára Rastislava Trizmu
 • 17 a 18. bod Návrh na odpustenie dlhu vo výške 67.001 €, spolu s úrokom z omeškania vo výške 13.633,59 € spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o., so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992
 • 19. bod Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP pre projekt „Regenerácia vnútrobloku - Ľudové námestie“
 • 20. bod Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP pre projekt „Revitalizácia vnútrobloku - Mierová kolónia“
 • 21. bod Schválenie Zadania Územného plánu zóny Horná Mlynská dolina
 • 22. bod Schválenie Zadania Územného plánu zóny Koliba – Stráže 2020
 • 23. bod Schválenie Zadania Územného plánu zóny Horný Kramer 2020
 • 24. bod Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2022
 • 25. bod Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.)
 • 26. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.05.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
30.05.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.07.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: