BA Nové Mesto MiZ 28.06.2022

Zasadnutia zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 • 1-4. bod Otvorenie, program, návrhová komisia, overovatelia
 • 5. bod Správa o plnení uznesení
 • 6. bod Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2021
 • 7. bod Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Jeséniova 54
 • 8. bod Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2022
 • 9. bod Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava III
 • 10. bod Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vyšších územných celkov pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 11. bod Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2022-2026
 • 29. bod Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2022
 • 30. bod Návrh na prijatie bankového úveru a prvé použitie úverových zdrojov
 • 45. bod Vystúpenie občanov
 • 46. bod Rôzne
 • 47. bod Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.08.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
12.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
22.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
27.09.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: