BA Nové Mesto MiZ 13.09.2022

Zasadnutia zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 • 1-4. bod Otvorenie, schválenie programu, voľba overovateľov a návrhovej komisie
 • 5. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 6. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
 • 7. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom nebytového priestoru - športovej gymnastickej telocvične na Trnavskej ulici č. 33, súpisné číslo 3502, vybudovanej na parcele registra „C“ KN č. 15132/10 a 15132/11, katastrálne územie Nové Mesto a to nájomcovi Asociácia športových klubov Inter Bratislava, o.z., Trnavská cesta, 83284 Bratislava, IČO: 00678457
 • 8. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj stavby prístavby športovej haly označenej súpisným číslom 11796, postavenej na pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 11820/14, a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11820/14, 11820/4, 11820/13, v katastrálnom území Nové Mesto žiadateľovi – BZS Company, s.r.o., Legerského 3, 83102 Bratislava, IČO: 51136830
 • 9. bod Schválenie zámeru obstarania nebytových priestorov pre zriadenie materskej školy v rámci projektu Stolwerck Residence
 • 10. bod Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - nájom nebytového priestoru – č. 12 – 905 o celkovej podlahovej ploche 42,01 m², nachádzajúcom na prízemí bytového domu na ulici Račianska 97, 101 v Bratislave a to spoločnosti AROSE s. r. o., Prídavková 1824, Bratislava 841 06, IČO: 45506523
 • 11. bod Žiadosť East fund s.r.o., Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava o zmenu nájomnej zmluvy č. ÚEZ 216/2020 zo dňa 25.11.2020
 • 12. bod Návrh na zápis Sila a zámočníckej dielne v areáli Palma do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 13. bod Prejednanie petície
 • 14. bod Návrh na schválenie kúpy – časti pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 13698/50, ostatná plocha, o výmere 498 m², v katastrálnom území Nové Mesto od predávajúceho - City Logistix s.r.o., Budyšínska 36, 83102 Bratislava, IČO: 50967410
 • 15. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/14, 12780/172, 12780/279, 12780/280, v katastrálnom území Nové Mesto žiadateľom - Zátišie s.r.o., so sídlom Zátišie 10/a, 831 01, Bratislava, IČO 44 237 588 a Ing. Ircha Tomáš, bytom Slovenská 14, 900 31, Stupava
 • 16. bod Návrh na druhé použitie zdrojov z bankového úveru
 • 17. bod Návrh na schválenie kúpy – pozemok registra „C“ KN, parcelné číslo 12142/221, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1180 m², katastrálne územie Nové Mesto od predávajúceho Slovenská republika – správca Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, PSČ 812 72, SR, IČO: 151866
 • 18. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – bezodplatný prevod časti pozemkov registra „C“ KN parcelné číslo 15140/9, 15140/80, 15140/81, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 276 m², katastrálne územie Nové Mesto na nadobúdateľa - hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy a schválenie Zverenia majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 35. bod Vystúpenie občanov

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií: