BA Nové Mesto MiZ 07.02.2023

Zasadnutia zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 • 1. a 2. bod OtvorenieZloženie sľubu novozvolených poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 3-5. bod Schválenie programu rokovania 4. Voľba členov návrhovej komisie 5. Voľba overovateľov uznesení a záznamu z rokovania
 • 6. bodInformácia starostu
 • 7. bodNávrh na doplnenie členov do poradných orgánov MZ a určenie gescií a sobášiaceho
 • 7a. bodNávrh na dočasné využitie fin. prostriedkov
 • 8. bodNávrh rozpočtu na rok 2023 a viacročného rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025
 • 9. bodNávrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .... o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školách a školských zariadeniach mestskou časťou Bratislava-Nové mesto
 • 10. bodN á v r h na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku - technické zariadenie – veľkoplošná LED obrazovka o veľkosti 16,64 m x 5,76 m, s celkovou záberovou plochou 95,85 m2 spolu s príslušenstvom
 • 11. bodObstaranie Územného plánu zóny Podhorský pás - Vtáčnik/Briežky a Podhorský pás - Pod Strážami
 • 12. bodInformácia o spracovaní územných plánov zón
 • 13. bodPreskúmanie Územného plánu zóny Tehelná
 • 14. bodSpráva o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2022
 • 15. bodSpráva z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Knižnica Bratislava-Nové Mesto, Pionierska 12
 • 16. bodSpráva z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Za kasárňou 2
 • 17. bodVystúpenie občanov
 • 18. bodInformácia o zmene organizačnej štruktúry
 • 19. bodInterpelácie poslancov
 • 20. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
23.03.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
23.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
28.03.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
04.04.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
04.04.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
04.04.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
17.04.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
25.04.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
27.04.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

Kategórie videií: