BA Nové Mesto MiZ 26.09.2023

Zasadnutia zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 • 1. až 4. bod Otvorenie, schválenie programu, určenie návrhovej komisie a overovateľov
 • 5. bod Správa o plnení uznesení
 • 6. bod Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2023
 • 7. bod Informácia o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za I. polrok 2023
 • 8. bod Správa z mimoriadnej kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Cádrova 23, Bratislava
 • 9. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov pred polyfunkčnou budovou na adrese Vajnorská 21 A, Bratislava-Nové Mesto
 • 10. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ......../2023 zo dňa 26.09.2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 7/2018 zo dňa 12.05.2018, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok parku s názvom Voľnočasový priestor JAMA
 • 11. bod Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Dodatku č. 2 k Zmluve o združení č. 1/1996
 • 12. bod Návrh na odzverenie majetku - Tepelno-technologické zariadenie
 • 13. bod Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru o výmere 45 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Nové Mesto na ul. Teplická č. 19 v Bratislave, súp. č. 1378, parc. č. 12149, zapísaný na LV č. 2920
 • 14. bod Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru o výmere 42,01 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Nové Mesto na ul . Račianska č. 97 v Bratislave, súp. č. 1530, parc. č. 13100, zapísaný na LV č. 2929
 • 15. bod Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu nebytových priestorov v administratívnej budove na Hálkovej 11 v Bratislave v prospech Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (Mestská polícia)
 • 16. bod Informácia o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru (dielne) o výmere 104,24 m2, nachádzajúcej sa v k.ú. Nové Mesto na Hálkovej ul. č. 11 v Bratislave, súp. č. 2953, parc. č. 12738/9, zapísanej na LV č. 2382
 • 17. bod Predloženie projektu: Education for Tomorrow SK-AT (eTOM SK-AT)
 • 18. bod Schválenie Územného plánu zóny Jelšová ul. Bratislava - Kramáre Prílohy 1-5 sú vzhľadom na ich rozsah dostupné iba v digitálnej podobe na adrese: https://cloud.banm.sk/index.php/s/F2SzA4zqz5sRQb8
 • 19. bod Schválenie Zadanie pre Územný plán zóny Kamenné sady 2021
 • 20. a 21. bod Stiahnuté z rokovania
 • 22. bod Schválenie Zadania Územného plánu zóny Vlárska
 • 23. bod Prevereniu stavu ukončeného obstarávania Územného plánu zóny Mierová kolónia
 • 24. bod Informácia o stave obstarávania územných plánov
 • 25. bod Informácia o stave inventarizácie drevín v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 26. bod Stiahnutý bod z rokovania (Informácia o možnosti ponechania zariadenia známeho ako Koliesko v správe MČ BA-NM)
 • 27. bod Vystúpenie občanov (o 11,00 hod.)
 • 28. bod Rôzne
 • 29. bod Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: