BA Nové Mesto MiZ 09.11.2023

Zasadnutia zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

  • 1. až 4. bod Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie a overovateľov
  • 5. bod Návrh na prijatie bankového úveru
  • 6. bod Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2023
  • 7. bod Návrh na menovanie riaditeľa príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb
  • 8. bod Stanovisko mestskej časti k Návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy
  • 9. bod Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k odňatiu správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 15115/7, 15115/9, 15115/30, 15115/31, v k.ú. Nové Mesto
  • 9a. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva MČ BA Nov= Mesto k dodatku k štatútu hl. mesta SR Bratislavy
  • 10. bod Vystúpenie občanov
  • 11. bod Interpelácie
  • 12. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: