BA Nové Mesto MiZ 12.12.2023

Zasadnutia zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 • 1. - 4. bod Otvorenie , Schválenie programu rokovania, Voľba členov návrhovej komisie , Voľba overovateľov zápisnice a uznesení
 • 5. bod Správa o plnení uznesení
 • 6. bod Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2024
 • 7. bod Správa z mimoriadnej kontroly hospodárenia Strediska kultúry Vajnorská 21
 • 8. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou BratislavaNové Mesto
 • 9. bod Návrh na schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou
 • 10. bod Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2024
 • 11. bod Návrh na zmenu Štatútu časopisu Hlas Nového Mesta
 • 12. bod Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2024
 • 13. bod Návrh na schválenie podania žiadosti o dotáciu na Fond na podporu športu pre projekt „Rekonštrukcia telocvične v Základnej škole s materskou školou Kalinčiakova 12“
 • 14. bod Schválenie Zadania ÚPN Z Podhorský pás – Koziarka
 • 15. bod Schválenie Zadania ÚPN Z Podhorský pás – Veľký Varan/Slanec
 • 16. bod Schválenie Zadania Územného plánu zóny na Revíne
 • 17. bod Informácia o spracovaní územných plánov zón
 • 18. bod Návrh na zápis štrnástich objektov do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 29. bod Slovo pre verejnosť
 • 19. bod Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru (dielne) o výmere 104,24 m², nachádzajúcej sa v k.ú. Nové Mesto na Hálkovej ul. č. 11 v Bratislave, súp. č. 2953, parc. č. 12738/9, zapísanej na LV č. 2382
 • 20. bod Návrh na odňatie nehnuteľného majetku – stavby (gastro zariadenie – bufet), nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11093/352, katastrálne územie Nové Mesto – podľa geometrického plánu č. 74/2023 zo dňa 12.06.2023, úradne overeného Okresným úradom Bratislava pod č. 1951/2023 zo dňa 09.10.2023, na ulici J.C. Hronského zo správy EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870
 • 21. bod Návrh na schválenie nájmu budovy (gastro prevádzka - bufet) nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11093/352, katastrálne územie Nové Mesto – podľa geometrického plánu č. 74/2023 zo dňa 12.06.2023, úradne overeného Okresným úradom Bratislava pod č. 1951/2023 zo dňa 09.10.2023, na ulici J.C. Hronského, pre spoločnosť RT3 s.r.o., so sídlom Sibírska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 47 048 972, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 • 22. bod Návrh na odňatie nehnuteľného majetku - pozemkov v areáli jazera Kuchajda - zo správy príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb
 • 23. bod Návrh na odzverenie nehnuteľného majetku – stavba so súpisným číslom 2682, nachádzajúca sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5797/2, katastrálne územie Vinohrady zo správy Knižnice Bratislava-Nové Mesto, Pionierska 12, Bratislava, IČO: 00226866 a odzverenie hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v budove so súpisným číslom 2682 - Strojnotechn. zariad. kotolne SK a drobný majetok
 • 24. bod Návrh na schválenie kúpy pozemku registra „C“ KN parc. č. 13434/2, o výmere 530 m2, ostatná plocha, v k.ú. Nové Mesto, od vlastníka Istrochem Reality, a.s.
 • 25. bod Návrh na zrušenie Uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 04/25 zo dňa 04.04.2023 a návrh na schválenie darovania pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/117, o výmere 246 m2, zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Nové Mesto, do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 26. bod Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k časti pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/1, 12781/7, 12781/8, 12781/9, v katastrálnom území Nové Mesto, v prospech hlavného mesta SR Bratislavy, v záujme realizácie stavebného zámeru „Predĺženie Tomášikovej ulice, Vajnorská – Račianska“
 • 27. bod Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru o výmere 45 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Nové Mesto na ul. Teplická č. 19 v Bratislave, súp. č. 1378, parc. č. 12149, zapísaný na LV č. 2920
 • 28. bod Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru o výmere 42,01 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Nové Mesto na ul. Račianska č. 97 v Bratislave, súp. č. 1530, parc. č. 13100, zapísaný na LV č. 2929
 • 29. bod Slovo pre verejnosť
 • 30. bod Rôzne
 • 31. bod Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: