BA Nové Mesto MiZ 25.06.2024

Zasadnutia zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 • 1. bod Schválenie programu rokovania, Voľba overovateľa zápisnice a uznesení
 • 5. bod Správa o plnení uznesení
 • 6. bod Informácia o vybavení upozornenia prokurátora podľa §28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
 • 7. bod Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2023
 • 8. bod Návrh na schválenie podania Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – Mestská časť Bratislava-Nové Mesto“
 • 9. bod Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2024
 • 10. bod Správa z kontroly prevádzkovania a financovania Školak klubu zdravia a pohybu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na Riazanskej č. 75 Bratislava
 • 11. bod Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2024
 • 12. bod . Návrh na schválenie podania Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu na podporu rozvoja regionálneho školstva
 • 13. bod . Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava- Nové Mesto č. 9/2020 zo dňa 23.09.2020, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v Kreatívnom a kultúrnom centre Nová Cvernovka, Račianska 78, 831 02 Bratislava
 • 14. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa - nájom nebytového priestoru o celkovej podlahovej ploche 203,7 m2, nachádzajúceho sa ulici Ovručská 5 v Bratislave, občianskemu združeniu SME SPOLU o. z.,
 • 15. bod Návrh na schválenie nájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 11276/20, vo výmere 103 m2, v katastrálnom území Nové Mesto a pozemku registra „C“ KN parc. č. 11448/2, vo výmere 158 m2, v katastrálnom území Nové Mesto pre MH Teplárenský holding, a.s., z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 • 16. bod Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 13657/16, parc. č. 13657/168 a parc. č. 13657/170, v k.ú. Nové Mesto pre SPD, spol. s r.o., z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 • 17. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve ÚEZ č. 145/2021 o spolupráci, o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv o prevode nehnuteľností a o uzatvorení budúcich zmlúv o zriadení vecných bremien
 • 18. až 25. bod Spoločné prerokovanie bodov
 • 26. bod Návrh na schválenie zámeru na kúpu stavby lezeckej steny v areáli jazera Kuchajda od Slovenského horolezeckého spolku JAMES
 • 27. bod . Návrh na menovanie riaditeľa príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb
 • 28. bod Návrh na schválenie vyradenia neupotrebiteľného nehnuteľného majetku
 • 29. bod Informácia o spracovaní územných plánov
 • 30. bod Návrh na zmenu uznesenia č. 07/07 v časti b) prijatého na 7. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto konanom dňa 26.09.2023
 • 31. bod Návrh na zrušenie uznesenia č. 37/28.10 prijatého na 37. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto konanom dňa 21.04.2022
 • 32. bod Návrh na zrušenie uznesení č. 37/22.1 a č. 37/22.2 prijatých na 37. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto konanom dňa 12.04.2022
 • 33. bod Návrh na zrušenie uznesenia č. 37/28.13 prijatého na 37. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto konanom dňa 21.04.2022 a uznesenia č. 19/36.6 prijatého na 19. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto konanom dňa 08.12.2020
 • 34. bod Vystúpenie občanov
 • 35. bod Interpelácie
 • 36. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: