BA Nové Mesto 08.06.2021

Zasadnutia zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 • 14. bod *Rôzne (dokončenie MiZ z 26.5.2021)
 • 15. bod Interpelácie (dokončenie MiZ z 26.5.2021)
 • 1. -4- bod Otvorenie, program zasadnutia, overovatelia, návrhová komisia
 • 5. bod Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2020
 • 7.1. bod Vystúpenie kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra + Správa Komisie na posúdenie formálnych náležitosti prihlášok kandidátov
 • 7.2. bod Voľba miestneho kontrolóra
 • 7.3. bod Návrh na určenie platu a schválenie odmeny miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 8. bod Návrh na voľbu tajomníka Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s výkonom agendy sťažností voči voleným funkcionárom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 9. bod Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného z Nájomnej zmluvy ÚEZ č. 126/2019 zo dňa 14.06.2019 vo výške 50% nájomcovi BZS Company, s.r.o. v súvislosti s prijatými opatreniami k zamedzeniu následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
 • 10. bod Návrh na schválenie zmluvy o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v pilotnej zóne mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 12. bod Rôzne
 • 13. bod Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
20.09.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
23.09.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
23.09.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
23.09.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
23.09.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec
23.09.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Prezentácia

Trenčiansky hrad

 
24.09.2021 | 18:00 SR PRIAMY PRENOS
Slovak Press foto Odovzdávanie ocenení

Odovzdávanie ocenení

 
28.09.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
28.09.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
28.09.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
28.09.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
28.09.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.09.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto

 
30.09.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: