BA Nové Mesto 08.06.2021

Zasadnutia zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 • 14. bod *Rôzne (dokončenie MiZ z 26.5.2021)
 • 15. bod Interpelácie (dokončenie MiZ z 26.5.2021)
 • 1. -4- bod Otvorenie, program zasadnutia, overovatelia, návrhová komisia
 • 5. bod Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2020
 • 7.1. bod Vystúpenie kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra + Správa Komisie na posúdenie formálnych náležitosti prihlášok kandidátov
 • 7.2. bod Voľba miestneho kontrolóra
 • 7.3. bod Návrh na určenie platu a schválenie odmeny miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 8. bod Návrh na voľbu tajomníka Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s výkonom agendy sťažností voči voleným funkcionárom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 9. bod Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného z Nájomnej zmluvy ÚEZ č. 126/2019 zo dňa 14.06.2019 vo výške 50% nájomcovi BZS Company, s.r.o. v súvislosti s prijatými opatreniami k zamedzeniu následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
 • 10. bod Návrh na schválenie zmluvy o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v pilotnej zóne mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 12. bod Rôzne
 • 13. bod Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
14.06.2021 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

 
21.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
24.06.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
01.07.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
12.07.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: