BA Rača MiZ 29.06.2021

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rača

 • 1. a 2. bod Otvorenie, program,. návrhová komisia, overovatelia
 • 3. bod Informácia o kontrole plnenia uznesení
 • 4. bod Informácia o stave a zabezpečení letnej a zimnej údržby počas sezóny 2020/2021
 • 5. bod Návrh Zmluvy o spolupráci na zabezpečovanie odťahovej služby
 • 6. bod Návrh stanoviska MZ k návrhu novely VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území HM SR, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2020
 • 7. bod Návrh na pomenovanie ulice v mestskej časti Bratislava – Rača v lokalite nad Slovenskou Grafiou.
 • 8. bod Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 19046/2, 19046/3, 19046/6 formou VOS
 • 9. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul. č. 6, ako prípad hodný OZ (PRO BIOS spol. s r.o. neštátna poliklinika)
 • 10. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v NKD pre Mestskú políciu Hl. mesta SR Bratislavy, ako prípad hodný OZ
 • 11. až 14. bod Návrh na prenájom pozemku parc. č. 17115/949 a podielu o veľkosti 1/24 na pozemku parc. č. 17115/924, ako prípad hodný OZ
  12.Návrh na prenájom pozemku parc. č. 17115/950, ako prípad hodný OZ
  13.Návrh na prenájom pozemku parc. č. 17115/951, ako prípad hodný OZ
  14.Návrh na prenájom pozemku parc. č. 17115/952 a časť pozemku parc. č. 6192/3, ako prípad hodný OZ
 • 15. bod Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu
 • 16. bod Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača za rok 2020
 • 17. bod Výročná správa o činnosti a hospodárení Denného stacionára na Plickovej 18 v Bratislave za rok 2020
 • 18. bod Výročná správa o činnosti a hospodárení Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Tbiliskej 2 v Bratislave za rok 2020
 • 19. bod Výročná správa o činnosti a hospodárení domácej opatrovateľskej služby za rok 2020
 • 20. bod Návrh stanoviska MZ k návrhu dodatku Štatútu HM SR - sociálne veci
 • 21. bod Návrh dodatku č. 1 k smernici č. 19/2020 - Zásady hospodárenia s vlastným majetkom MČ a s majetkom zvereným do správy MČ
 • 22. bod Návrh dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku stálych komisií MZ MČ Bratislava-Rača
 • 23. bod Návrh VZN MČ Bratislava-Rača o organizácii miestneho referenda
 • 24. bod Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území MČ
 • 25. bod Návrh VZN, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb ambulantným spôsobom v MČ
 • 26. bod Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2021
 • 27. bod Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021
 • 28. bod Výročná správa spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2020 - informácia
 • 29. bod Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020 a. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020 b. Správa audítora o overovaní riadnej účtovnej závierky k 31.12.2020
 • 30. bod Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2022 a obdobie 2023-2024
 • 31. bod Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP z IROP - ZŠ Plickova
 • 32. bod Návrh na udelenie ocenenia Račianske srdce za rok 2020
 • 33. bod Ústna správa o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov MZ
 • 34. bod Správa o výsledku kontroly prijímania detí v školskom roku 2020/2021 do základných škôl zriadených mestskou časťou Bratislava-Rača
 • 35. bod Správa o výsledku kontroly výdavkov a dodržiavania legislatívnych postupov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v podmienkach mestskej časti Bratislava-Rača za obdobie rokov 2018 a 2019
 • 36. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2021
 • 37. bod Informácia o vybavení interpelácií
 • 38. bod Interpelácia
 • 39. bod Rôzne
 • Slovo pre verejnosť

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií: