BA Rača MiZ 29.03.2022

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rača

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača, voľba overovateľov a návrhovej komisie
 • 3. bod Informácia o kontrole plnenia uznesení
 • 4. bod Nastúpenie náhradníka na zaniknutý mandát poslanca MZ MČ Bratislava-Rača
 • 5. bod Návrh na doplnenie členov stálych komisií pri MZ MČ Bratislava-Rača
 • 6. bod Voľba miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava–Rača na obdobie 2022-2028
 • 7. bod Správa o bezpečnosti za rok 2021 - informácia o činnosti Expozitúry MsP BA III v MČ Bratislava Rača
 • 8. bod Zadanie pre vypracovanie Územného plánu zóny Táborky-Huštekle, MČ Bratislava-Rača, upravené po prerokovaní, február-apríl 2021
 • 9. bod Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. 5/2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
 • 10. bod Návrh na prenájom pozemku parc. č. 4778/3, ako prípad hodný OZ (Priatelia Rače o.z.)
 • 11. bod Návrh na prenájom častí pozemkov parc. č. 969/2, 969/1, 966/1, 963/1, ako prípad hodný OZ (Florabel)
 • 12. bod Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku parc. č. 17374/97 a podielu 1/24 na pozemku parc. č. 17374/108
 • 13. bod Návrh na odpredaj a prenájom parciel na parkovanie na Hečkovej ul. vedených na LV 4164 formou VOS
 • 14. bod Návrh na zrušenie uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 491/08/02/22/P
 • 15. bod Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu majetku, pohľadávok, záväzkov k 31.12.2021
 • 16. bod Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022
 • 17. bod Čiastková správa o výsledku kontroly objednávok a faktúr na tovary, služby a stavebné práce s dôrazom na hospodárne, efektívne a účinné vynakladanie verejných prostriedkov v ZŠ s MŠ J.A.Komenského za rok 2019
 • 18. bod Návrh na udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2021
 • 19. bod Informácia o vybavení interpelácií
 • 20. bod Interpelácie
 • 21. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.05.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
30.05.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.07.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: