Bratislava MsZ (titulky) 26.04.2024

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 • Sľub novozvolenej poslankyne MsZ Bratislava
 • Schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Vyhlásenie nastúpenia náhradníčky Ing. arch., Mgr. art Eleny Pätoprstej na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 2. bod Personálne zmeny v komisiách Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 3. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 29. 02. 2024 a k 31. 03. 2024
 • 4. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ...../2024 z .....2024 o podrobnostiach pri elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb
 • 6. bod Návrh na doplnenie a aktualizáciu uznesenia k žiadostiam na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na Muchovom námestí
 • 7. bod Akčný plán pre udržateľnú energetiku a klímu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (SECAP)
 • 8. bod Informácia o Akčnom pláne pre Bratislavu 2030 na roky 2024 – 2026
 • 9. bod Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Nivy, v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“
 • 10. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/26 Strmé Sady, Ivanovi a Eleonóre Kollárovým (stiahnuté z rokovania)
 • 10a. bod Vyjadrenie podpory pre zámer vybudovania Múzea lodnej dopravy v priestoroch viacerých Národných kultúrnych pamiatok v lokalite Zimného prístavu v Bratislave
 • 11. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1609/6 a 1609/1, Viničná ulica, Ing. Dušanovi Zajacovi
 • 12. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 529/2, ulica Líščie údolie, Ing. Vladimírovi Kosecovi s manželkou
 • 13. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2856/4, neziskovej organizácii Národný Trust n. o., so sídlom v Bratislave, na prevádzkovanie komunitnej záhrady Prugerka
 • 14. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc č. 3449/146, pre Ing. arch. Zorana Michalčáka
 • 15. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 665/1 a parc. č. 668/19, na vybudovanie výbehu pre psov, pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves
 • 16. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Petržalka, Karlova Ves a Ružinov pod kontajnerovými stojiskami
 • 17. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3596 a parc. č. 3590, na vybudovanie a užívanie prístupového bezbariérového vstupu do bytového domu Hálova 7
 • 18. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, spoločnosti INTRADE Financial Investment, s.r.o., so sídlom v Bratislave
 • 19. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 250/2023 zo dňa 29.06.2023, ktorým bola schválená, ako prípad hodný osobitného zreteľa, zmena nájmu častí pozemkov pod reklamnými stavbami a dohoda o urovnaní vzájomných vzťahov so spoločnosťou NUBIUM, s.r.o, so sídlom v Bratislave
 • 20. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Podhradie, parc. č. 535/21 a nasl., spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. so sídlom v Bratislave
 • 21. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 878 a nasl., v prospech spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. so sídlom v Bratislave
 • 22. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 545/3 a parc. č. 535/12, Nábr. arm. gen. Ludvíka Svobodu, v prospech spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., so sídlom v Bratislave
 • 23. bod Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže a ponukových konaní na prenájom pozemkov a nebytových priestorov v správe STaRZ
 • 24. bod Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – nájom nebytového priestoru na prízemí stavby so súpisným č. 577 (Apponyiho palác) na parcele č. 7 so vstupom z nádvoria Apponyiho paláca, Radničná 1 vo výmere 100,5 m² spolu s časťou nádvoria pred a za týmto nebytovým priestorom vo výmere 40+20 m², k. ú. Staré Mesto, zapísané na liste vlastníctva č. 1656 v k ú. Staré Mesto
 • 25. bod Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – nájom časti parcely č. 967, Muránska 10 – Hrad Devín vo výmere 12,5 m², k. ú. Devín, zapísaná na liste vlastníctva č. 2004 za účelom dočasného umiestnenia mobilnej gastroprevádzky
 • 26. bod Ukončenie likvidácie Nadácie Bratislava „v likvidácii“
 • 27. bod Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2023 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2023, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s
 • 28. bod Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2023, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
 • 29. bod Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné spoločnosti mesta na rok 2024 (BVS, a.s., MPS spol. s r.o.)
 • 30. bod Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností a organizácií s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy
 • 31. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných mestskou kontrolórkou hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvarom
 • 32. bod Petícia Dajme Šancovej šancu na život
 • 33. bod Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2023
 • 34. bod Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2023
 • 35. bod Výzva na predkladanie žiadosti na zmenu územného plánu za účelom zvýšenia dostupnosti bývania v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a rozšírenia verejných priestorov v oblasti Mlynské Nivy
 • 36. bod Návrh na zverenie bratislavských lavičiek mestským častiam hlavného mesta SR Bratislava – Lamač, Nové Mesto, Podunajské Biskupice, Staré Mesto, Vrakuňa
 • 36a. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 913/2021 zo dňa 24.06.2021 týkajúceho sa zverenia nehnuteľnosti v mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 37. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
 • 38. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu verejného priestranstva v mestskej časti BratislavaPetržalka
 • 39. bod Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry realizovaných v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020
 • 40. bod Vyhlásenie o spolupráci pri koordinácií biologickej regulácie komárov, medzi partnermi projektu hlavným mestom SR Bratislava a združením Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March v slovensko-rakúskom prihraničnom území realizovaného v rámci programu spolupráce INTERREG VA SK-AT Slovenská republika
 • 41. bod Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku a drobného dlhodobého hmotného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do správy mestskej príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB
 • 42. bod Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa prílohy č. 1
 • 43. bod Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 216/2023 zo dňa 25. 05. 2023, ktorým boli zverené nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 44. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21717/1, Štefanovičova ulica, v prospech spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom v Bratislave
 • 45. bod Návrh na uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2070/31, Rybničná ulica, so spoločnosťou STK PROPERTY, s. r. o., so sídlom v Žiline
 • 46. bod Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3889/1 a nasl., Eisnerova ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
 • 47. bod Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2523/1, Humenské námestie, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 48. bod Stiahnutý z rokovania
 • 49. bod Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, stavby súpis. č. 815 na Maróthyho ulici, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 50 až 62. bod Neprerokované z dôvodu neuznášaniaschopnosti zastupiteľstva
 • Slovo pre verejnosť

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: