Bratislava MsZ (titulky) 23.05.2024

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 0. bod Stanovisko MsZ Bratislava k atentátu na premiéra SR Róberta Fica
 • 1. bod Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, stavby súpis. č. 815 na Maróthyho ulici, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 2. bod Návrh zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 15/2022 zo dňa 29. 11. 2022 a návrh na schválenie všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na prevod nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy
 • 3. bod Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.36 vo výmere 36,34 m² v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 4. bod Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.31B vo výmere 44,44 m² v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 5. bod Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.33 vo výmere 10,07 m² v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 6. bod Návrh na schválenie termínov opakovanej obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru č. NP 5 vo výmere 58,64 m2, v časti B, na ulici Hany Meličkovej 11 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves
 • 7. bod Návrh na schválenie termínov obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru vo výmere 51,06 m m2 na Pribišovej 8 v Bratislave, k.ú. Karlova Ves.
 • 8. bod Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, Komárovská 37, stavba súpis. č. 9883, pozemky parc. č. 5228/1 a nasl., formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
 • 9. bod Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Kozia 9, stavba súpis. č. 1601, pozemok parc. č. 722, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
 • 10. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Priemyselná 3, 5, 9, Medzilaborecká 12, Sputniková 15, 17, Družstevná 8, Janka Alexyho 7, Vígľašská 11, vlastníkom bytov
 • 11. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 412/2020 zo dňa 27. 02. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Budovateľská 1, uznesenia č. 594/2020 zo dňa 24. 09. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Družstevná 4
 • 12. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 30. 04. 2024
 • 13. bod Návrh na refinancovanie existujúceho úveru úverového rámca č. 0858/14/80100 a obstaranie a čerpanie nového úveru v roku 2024 pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu
 • 14. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024
 • 15. bod Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k
 • 16. bod Informácia o spracovanom územnoplánovacom podklade Mestská urbanistická štúdia zóny Mlynské nivy
 • 17. bod Aktualizácia metodiky zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania
 • 18. bod Stratégia rozvoja a financovania územia mestskej urbanistickej štúdie Mlynské nivy
 • 19. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Podhradie, parc. č. 535/21 a nasl., spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. so sídlom v Bratislave
 • 20. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu letného kúpaliska, amfiteátra a javiska na Búdkovej 2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Správu telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy so sídlom v Bratislave
 • 21. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 410/2023 zo dňa 14. 12. 2023, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/381 a nasl., a k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 6352/7, lokalita ZO Malý Dunaj
 • 22. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1024/1 a parc. č. 1497/9, pre spoločnosť EN Stream s.r.o., so sídlom v Bratislave
 • 23. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Preslava, s. r. o., so sídlom v Bratislave
 • 24. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na Šintavskej 2 v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre Ministerstvo vnútra SR
 • 25. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa výpožičky nebytových priestorov v budove na Ventúrskej 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre občianske združenie Vox loci so sídlom v Bratislave
 • 26. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa výpožičky nebytových priestorov na Kopčianskej 76 v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre Ulita, občianske združenie so sídlom v Bratislave
 • 27. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka a k. ú. Petržalka, pod kontajnerovými stojiskami
 • 28. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3328, na vybudovanie a užívanie prístupového bezbariérového vstupu do bytového domu Švabinského 16, 18
 • 29. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 30. bod Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • 31. bod Riadne individuálne účtovné závierky za rok 2023 a návrhy na vysporiadanie výsledkov hospodárenia za rok 2023 obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy (MKK Grössling s. r. o., Technické siete Bratislava, a.s., OLO a.s., NTC a.s., BTB)
 • 32. bod Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s
 • 33. bod Správa o výsledku kontroly vykonanej mestskou kontrolórkou hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvarom
 • 34. bod Správa o plnení Protikorupčných štandardov hlavného mesta SR Bratislavy
 • 35. bod Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo pre projekt „Modernizácia električkových tratí – Vajnorská radiála, projektová dokumentácia“ zo dňa 28. 4. 2020 v znení dodatkov č. 1- 3
 • 36. bod Správa o plnení akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2023
 • 37. bod Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2024 hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 38. bod Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor
 • 39. bod Návrh na schválenie odporúčaní dotačných komisií v 4 výzvach vyhlásených v rámci dotačného programu Bratislava pre všetkých
 • 40. bod Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2023 – 2030: Akčný plán na rok 2024
 • 41. bod Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2023 – 2030: Monitorovacia správa za rok 2023
 • 42. bod Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1003/2017 zo dňa 20. 11. 2017, ktorým boli schválené zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 261/2015 zo dňa 24. 9. 2015, ktorým boli schválené Zásady vybavovania petícií v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy a uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 743/2017 zo dňa 29. 3. 2017, ktorým bol schválený Dodatok č. 1 k Zásadám vybavovania petícií v podmienkach samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 43. bod Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií na objektoch základných umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023 a plán rekonštrukcií pre rok 2024
 • 44. bod Návrh na ukončenie nájmu spoločnosti MALEWILL, s.r.o. na Uršulínskej 9 v sídle Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave
 • 45. bod Návrh na nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 19176/1, katastrálne územie Vinohrady, Bratislava-Pekná cesta, o výmere 30 m2 za účelom prevádzkovania stánku s občerstvením v rekreačnom areáli Pod horárňou Krasňany, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 46. bod Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 668/42 a 668/48, Karloveská ulica, vo vlastníctve Martina Blažeka
 • 47. bod Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Polianky, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
 • 48. bod Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore č. 101 v polyfunkčnom dome na Námestí Martina Benku 1-16 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
 • 49. bod Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom v Bratislave, pre účely stavby „Polyfunkčný komplex Muchovo námestie“
 • 50. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Komárnická 32, Priemyselná 3, Bystrého 3, vlastníkom bytov
 • 51. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 297/2011 zo dňa 29. 09. 2011, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Petržalská 14
 • 52. bod Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, lokalita ZŠ Beňovského, do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka
 • 53. bod Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, Hradištná a Uhrovecká ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
 • 54. bod Návrh na voľbu členky komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 55. bod Návrh dodatku č. 4 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 56. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 57. bod Interpelácie
 • 58. bod Rôzne
 • 59. bod Slovo pre verejnosť

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: