Bratislava MsZ (titulky) 27.06.2024

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31. 05. 2024
 • 2. bod Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2023 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2023
 • 3. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024
 • 4. bod Informácia o inventarizácii majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31.12.2023
 • 5. bod Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci Dotačného programu Strategická podpora kultúrnych podujatí pre rok 2024
 • 6. bod Predloženie projektu „Revitalizácia parku Banšelova“ – Program Slovensko
 • 7. bod Memorandum o spolupráci pri budovaní Zážitkového centra vedy s planetáriom
 • 8. bod Informácia o spracovanom a kladne prerokovanom územnoplánovacom podklade Urbanistická štúdia zóny areál Palma
 • 9. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ../2024 zo dňa .....2024, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2023 o dani za užívanie verejného priestranstva
 • 10. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa výpožičky nebytových priestorov v budove na Ventúrskej 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre občianske združenie Vox loci so sídlom v Bratislave
 • 10a. bod Situácia s komármin na území hl. mesta SR Bratislavy
 • 11. bod Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“
 • 12. bod Návrh na predaj pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa fyzickým osobám
 • 13. bod Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rusovce, k. ú. Čunovo a k. ú. Jarovce, parc. č. 691 a nasl., s Podielnickým družstvom DUNAJ (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)
 • 14. bod Návrh na schválenie prípadov hodných osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností
 • 15. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1294/5, pre mestskú časť Bratislava-Rača
 • 16. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu nebytových priestorov v stavbe na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre DONET, s.r.o. so sídlom v Bratislave
 • 17. bod Návrh na schválenie prípadov hodných osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností pre mestské organizácie a obchodné spoločnosti
 • 18. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pre spoločnosť Meopta, správa a údržba bytov, s.r.o., so sídlom v Bratislave
 • 19. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu časti pozemkov v Bratislave na Železnej studničke, k. ú. Vinohrady, pre spoločnosť ORAVA-STAV s.r.o., so sídlom v Bratislave
 • 20. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa uzatvorenia dodatku k zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0560-07-00, k. ú. Ružinov, pre spoločnosť STANISLAV a SYN spol. s r. o.
 • 21. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu na Karloveskej 32 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves a zníženia nájomného, pre Rehoľu menších bratov konventuálov – minoritov so sídlom v Bratislave
 • 22. bod Návrh na zúženie predmetu nájmu Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0843 17 00 zo dňa 09.11.2017 ako prípadu hodného osobitného zreteľa uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislava a mestskou časťou Bratislava- Vrakuňa
 • 23. bod Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Mlynská dolina, do správy Komunálneho podniku Bratislavy
 • 24. bod Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1866/19 a nasl., v prospech hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pre účely stavby NS MHD II. Etapa
 • 25. bod Návrh na prenájom bytu Materskej škole sv. Vincenta de Paul, Chlumeckého 12 ako prípad osobitného zreteľa
 • 26. bod Návrh na schválenie koncesnej zmluvy na prevádzkovanie ekologickej prepravy pre návštevníkov ZOO Bratislava
 • 27. bod Účtovné závierky za rok 2023 a návrhy na vysporiadanie výsledkov hospodárenia za rok 2023 obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy (MPS spol. s r.o., BID a.s., BSSM s.r.o., BVS, a.s.)
 • 28. bod Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností a organizácií s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)
 • 29. bod Personálne zmeny v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Hlavným mestom SR
 • 30. bod Postup pri vymáhaní vybraných pohľadávok (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)
 • 31. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvaru na II. polrok 2024
 • 32. bod Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – nájom nebytového priestoru na prízemí stavby so súpisným č. 577 (Apponyiho palác) na parcele č. 7 so vstupom z nádvoria Apponyiho paláca, Radničná 1 vo výmere 100,5 m² spolu s časťou nádvoria pred a za týmto nebytovým priestorom vo výmere 40+20 m², k. ú. Staré Mesto, zapísané na liste vlastníctva č. 1656 v k.ú. Staré Mesto
 • 33. bod Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 436 na Uršulínskej 9 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 34. bod Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v správe STARZ (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)
 • 35. bod Návrh na odstúpenie od nájomnej zmluvy týkajúcej sa nebytových priestorov vo výmere 109,20 m² v stavbe Mýtneho domčeka, k. ú. Petržalka, s nájomcom EKOPALETA, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave
 • 36. bod Návrh na schválenie zmeny nájomcu a zmeny podmienok Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0965 08 00 uzatvorenej s nájomcom pánom Idrisom Munišim
 • 37. bod Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 25 a parc. č. 54, Kremeľská ulica, v spoluvlastníctve Miroslava Swierka a spol.
 • 38. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5333/60, Podunajská ulica, spoločnosti FeBORD s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie vzťahu pozemku pod stavbou
 • 39. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10710/21, vlastníkom podzemných garáží na Mraziarenskej ulici
 • 40. bod Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Dúbravčická ulica, parc. č. 2097/100 a nasl., na realizáciu stavby „Cyklomost Dúbravka – Lamač“
 • 41. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v Bratislave
 • 42. bod Návrh na zverenie majetku mestským častiam v Bratislave
 • 43. bod Návrh na zverenie bratislavských lavičiek mestskej časti hlavného mesta SR Bratislava – Dúbravka
 • 44. bod Dodatok č. 1 o celomestskom charaktere ku Komunitnému plánu Bratislavy
 • 45. bod Monitorovacia správa odpočtu Koncepcie mestskej bytovej politiky 2020 – 2030, za rok 2023
 • 46. bod Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti
 • 48. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 49. bod Interpelácie
 • 50. bod Rôzne
 • 51. bod Vystúpenie občanov

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: