Bratislava MsZ pokračovanie z 31.3.22 07.04.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 • 8. bod Návrh na predaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9380/22, žiadateľovi spoločnosti REEGAS s.r.o. so sídlom v Bratislave
 • 4a. bod Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Dom tretieho veku, Polereckého č. 2 851 04 Bratislava a návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Dom tretieho veku, Polereckého č. 2 851 04 Bratislava
 • 22. bod Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2021
 • 23. bod Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021
 • 32. bod Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020
 • 33. bod Návrh riešenia dopravy do Hainburgu a/D
 • 34. bod Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny Machnáč, v znení zmien a doplnkov
 • 35. bod Návrh Dodatku č.1 ku Zmluve o spolupráci
 • 36. bod Informačná správa o odpočte implementácie Koncepcie mestskej bytovej politiky 2020 – 2030
 • 37. bod Návrh na schválenie podmienok zverejnenia OVS – prenájom časti pozemku v ZOO Bratislava za účelom prevádzkovania bufetu – parc. č. 2741, k. ú Karlova Ves
 • 38. bod Návrh na schválenie podmienok zverejnenia OVS – prenájom časti pozemku v ZOO Bratislava za účelom prevádzkovania bufetu – parc. č. 2875 a 2742/5, k. ú Karlova Ves
 • 39. bod Návrh na schválenie všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na prevod nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy
 • 40. bod Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe súpis. č. 7723 na pozemku parc. č. 21466/1, pozemku parc. č. 21466/9 a časti pozemku parc. č. 22372/14 na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 41. bod Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.38 vo výmere 67,12 m² v stavbe bez súpisného čísla - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 42. bod Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m2 v stavbe bez súpisného čísla na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, v k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 43. bod Návrh na nájom pozemku - vinice v Bratislave, k. ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 44. bod Návrh na nájom viníc v Bratislave, k. ú. Rača, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 45. bod Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Rezidencie Machnáč, s. r. o. so sídlom v Bratislave, trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
 • 46. bod Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, parc. č. 15641/14, k. ú. Ružinov, do priamej správy mestskej časti Bratislava-Ružinov
 • 47. bod Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 5186/2, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 48. bod Informácia o účasti členov – neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
 • 49. bod Informácia o interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 51. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.05.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
30.05.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.07.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: