Bratislava MsZ 22.10.2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 09. 2020
 • 2. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020
 • 3. bod Návrh na schválenie podmienok návratnej finančnej výpomoci pri uzatvorení zmluvy s Ministerstvom financií SR
 • 4. bod Právna analýza k existencii možnosti vymáhania, možnosti jednostranného zápočtu, možnosti odplatného postúpenia peňažnej pohľadávky hlavného mesta SR Bratislavy voči spoločnosti J & T REAL ESTATE, a.s.
 • 5. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením
 • 6. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - AKO PRVÝ BOD PO INTERPELÁCIÁCH
 • 7. bod Návrh personálnych zmien v komisii územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 7a. bod Návrh na predĺženie obdobia vymenovania riaditeľa príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
 • 8. bod Stiahnutý
 • 9. bod Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži
 • 10. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 2/.../2020/N k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2012 zo dňa 15.06.2012, ktorým sa rozširuje predmet nájmu o časť nebytových priestorov na Plavárni Pasienky a predlžuje platnosť nájomnej zmluvy na dobu 10 rok
 • 11. bod Nájom pozemkov v k.ú. Staré Mesto pre pre Vydrica dev.
 • 12. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3319/34, spoločnosti AR Construction s. r. o., so sídlom v Bratislave
 • 13. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k.ú. Ružinov, parc. č. 2680/35 v celosti do podielového spoluvlastníctva RNDr. Marty Novotovej v ½ a MUDr. Márie Pardubskej v ½
 • 14. bod Stiahnutý
 • 15. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3969/9 v celosti, do vlastníctva Mgr. Radovana Slaninku
 • 16. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 498/2, ulica Líščie údolie
 • 17. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 490/2 a 490/3, ulica Pod Rovnicami, MUDr. Kataríne Jantákovej a Ing. Emílií Brčekovej
 • 18. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/25 a 563/11, Koprivnická ulica, Igorovi Meixnerovi
 • 19. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 250/21, Barbore Kanclířovej a Jaromírovi Botkovi
 • 20. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1564/4, parc. č. 1579/1, parc. č. 1580/1, parc. č. 1581/1, Gronárska ulica
 • 21. bod Stiahnutý
 • 22. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov, v stavbe na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, občianskemu združeniu S.T.O.K.A
 • 23. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 7225 v Bratislave, k. ú. Rača, Výskumnému ústavu vodného hospodárstva so sídlom v Bratislave
 • 24. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov, v stavbe na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, občianskemu združeniu S.T.O.K.A
 • 25. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 1414, k. ú. Dúbravka, pre British International School Bratislava, s. r. o. so sídlom v Bratislave
 • 26. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zníženia nájomného vyplývajúceho zo Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0447 06 00 uzatvorenej s mestskou časťou Bratislava-Záhorská Bystrica
 • 27. bod Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0785 11 00 zo dňa 08. 11. 2011 v znení dodatku č. 1, v Zmluve o nájme pozemku č. 07 83 0784 11 00 zo dňa 08. 11. 2011 v znení dodatku č. 1 a v Zmluve o nájme neby
 • 28. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti 3- izbového bytu nachádzajúceho sa na Gercenovej ulici č. 10 v Bratislave, v k. ú. Petržalka, pre Spojenú školu Svätej Rodiny so sídlom v Bratislave
 • 29. bod Správa mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy k uzneseniu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 580/2020 časť B bod 2 zo dňa 24. 09. 2020
 • 30. bod Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií v základných umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy v prvom polroku 2020 a plán rekonštrukcií do konca roka 2020 a na rok 2021
 • 31. bod Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov o odpustenie nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19 v Správe telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy
 • 32. bod Zrušenie rozhodnutia o likvidácií spoločnosti Mestský parkovací systém, s.r.o. (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)
 • 33. bod Mestské centrum Stará tržnica – Návrh na voľbu členov Správnej rady a Dozornej rady za hlavné mesto SR Bratislavu
 • 34. bod Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
 • 35. bod Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2019
 • 36. bod Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, a.s. dňa 19. júna 2020
 • 37. bod Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.
 • 37a. bod Návrh na uzatvorenie Zmlúv o spolupráci so spoločnosťou METRO Bratislava, a.s.
 • 38. bod Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
 • 39. bod Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2019
 • 40. bod Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014 v znení uznesenia č. 414/2020 zo dňa 27. 02. 2020, ktorým sa zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 908/20
 • 41. bod Stiahnutý
 • 42. bod Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k.ú. Vrakuňa, parc. č. 3668/17, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku
 • 43. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19731/2, Ing. Martinovi Paláskovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa
 • 44. bod Návrh na odkúpenie bytov a garážových státí na Mierovej ulici v Bratislave, k. ú. Ružinov vo vlastníctve MH Manažment, a.s., do výlučného vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 45. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v hromadných garážach Hanulova obj. C, vlastníkom garáží
 • 45a. bod Návrh dodatku č. 14 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 46. bod Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021
 • 47. bodInformácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 48. bod Interpelácie
 • 49. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
18.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
18.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
20.05.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
24.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto konferencia

konferencia

 
25.05.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.05.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto

 
27.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: