Bratislava MsZ 23.09.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 2. bod Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2021
 • 3. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021
 • 4. bod Návrh na trvalé upustenie od vymáhanie pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie
 • 5. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. ...../2021 z .... o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 6. bod Protikorupčné štandardy hlavného mesta SR Bratislavy
 • 7. bod Žiadosť Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves v zmysle článku v 19 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, k procesu schvaľovania a udeľovania súhlasu na zmenu prevádzky poriadku pohrebiska
 • 8. bod Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i)
 • 9. bod Predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2020 – 2021
 • 10. bod Monitorovacia správa Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020-2021 za rok 2020
 • 11. bod Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Depaul Slovensko, nezisková organizácia
 • 12. bod Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Maltézska pomoc, občianske združenie.
 • 13. bod Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Ulita, občianske združenie.
 • 14. bod Návrh stanov a návrh zmeny zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
 • 15. bod Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
 • 16. bod Zmena obchodného mena obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)
 • 17. bod Koncepcia rozvoja centier voľného času
 • 18-20. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu priestorov športovej haly CVČ Hlinícka 3 pre SSOŠ HOST
  19. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, pre nájomcu Slovenský zväz hádzanej, Trnavská cesta 37, Bratislava, za účelom organizovania Majstrovstiev Európy v hádzanej mužov od 08.01.-26.01.2022 ako prípad hodný osobitného zreteľa
  20.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave pre nájomcu ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – Event Medical Solutions, s.r.o. za účelom prevádzkovania mobilného odberového miesta na RT-PCR laboratórnu, alebo inú diagnostiku ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 21. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 14838/3, ulica Na križovatkách, do vlastníctva Mika Somíka
 • 22. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 14839/3, ulica Na križovatkách, do vlastníctva Moniky Ružičkovej Kučerovej
 • 23. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa stavby garáže so súpis. č. 8927 na pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 275/14, Hane Naňovej
 • 24. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2170/26, doc. RNDr. Jozefovi Krištínovi, CSc., a Zuzane Krištínovej, Bezekova ulica
 • 25. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3377/57, v areáli Čierny les, pre spoločnosť J.M.O. spol. s r.o., so sídlom v Bratislave
 • 26. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, parc. č. 3244, k. ú. Petržalka, v areáli Archívu hlavného mesta SR Bratislavy na Markovej ulici, pre Slovenský hydrometeorologický ústav so sídlom v Bratislave
 • 27. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 387/2, občianskemu združeniu Neškôlka, na zriadenie komunitnej záhrady
 • 28. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, na vybudovanie nájazdových rámp pri vstupoch do bytových domov
 • 29. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa doplnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky č. 619/1997 zo dňa 23. 10. 1997 v znení uznesenia č. 957/2002 zo dňa 10. 10. 2002 a uznesenia č. 973/2013 zo dňa 27. 02. 2013, vo veci účelu nájmu prijatého k návrhu na nájom pozemkov v Bratislave, spoločnosti Carlton Property, s. r. o., so sídlom v Bratislave - STIAHNUTÝ Z PROGRAMU PREDKLADATEĽOM
 • 30. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 • 31. bod Plán reforiem v Mestskej polícii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 2021 – 2026
 • 32. bod Informácia o spracovanom územnoplánovacom podklade - Urbanistická štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy (po prerokovaní bodov 34, 35, 36, 37)
 • 32a. bod Vystúpenie občanov
 • 33. bod Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2020
 • 34. bod Petícia za záchranu Rače (o 14.00 h – po obedňajšej prestávke)
 • 35. bod Petícia proti zahusťovaniu Rače
 • 36. bod Petícia za záchranu Krasňan
 • 37. bod Petícia za bezpečnú Tupého ulicu
 • 38. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/355 a 5018/356, žiadateľovi Ing. Miloslavovi Červenému
 • 39. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9867/4 - 6, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Súťažnej ulici
 • 40. a 41. bod Návrh na uzatvorenie dodatku k protokolu č. 118404759700 zo dňa 27.10.1997 s mestskou časťou Bratislava-Petržalka, so sídlom v Bratislave -STIAHNUTÝ Z PROGRAMU PREDKLADATEĽOM
  41. Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1866/5 a parc. č. 1866/6, na vybudovanie infopointu týkajúceho sa električkovej trate
 • 42. a 43. bod Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.33 vo výmere 10,07 m² v stavbe bez súpisného čísla - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
  43. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.38 vo výmere 67,12 m² v stavbe bez súpisného čísla - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 44. a 45. bod Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.44 vo výmere 47,39 m² v stavbe bez súpisného čísla - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
  45. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 28,30 m² v stavbe so súpis. č. 2506 na pozemku parc. č. 10319/1 na Odborárskom námestí 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 • 46. - 49. bod Návrh na zverenie nehnuteľností do správy mestskej časti Bratislava–Ružinov
  47. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a mestskej časti Bratislava-Rača
 • 50. - 53. bod Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014 v znení uznesenia č. 414/2020 zo dňa 27. 02. 2020 a uznesenia č. 637/2020 zo dňa 22. 10. 2020, ktorým sa schvaľujú všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na prevod a nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy
  51. Návrh na schválenie dodatku k Protokolu 7/94 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (Nová Tržnica)
 • 53a. bod Návrh na voľbu členov komisie pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z radov občanov-neposlancov
 • 54. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 55. bod Interpelácie (po prerokovaní bodu 32)
 • 56. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.08.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
12.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
22.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
27.09.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: