Bratislava MsZ 21.10.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 30. 09. 2021
 • 2. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením
 • 3. bod Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 07
 • 4. bod Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2020
 • 5. bod Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.
 • 6. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21789/1, spoločnosti Portum Towers, s.r.o. so sídlom v Bratislave
 • 7. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru - garáže, nachádzajúcej sa v stavbe súpis. č. 3460, postavenej na pozemku parc. č. 1426/565, na Tománkovej 5 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, Petrovi Dubovskému, na dobu neurčitú
 • 8. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 22216/11, občianskemu združeniu Organizácii muskulárnych dystrofikov v SR, so sídlom v Bratislave
 • 9. bod Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní vzájomných vzťahov a návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave pod reklamnými stavbami typu „megaboard“ a „billboard“, spoločnosti NUBIUM, s.r.o., so sídlom v Bratislave
 • 10. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č. 1b vo výmere 10,37 m², nachádzajúceho sa v stavbe súpis. č. 1188, postavenej na pozemku parc. č. 2886, na Batkovej ulici č. 2 v Bratislave, v k. ú. Dúbravka, pre Športovú školu Galaktikos – florbalový klub o. z., so sídlom v Bratislave, na dobu neurčitú
 • 11. bod Návrh na ukončenie nájomnej zmluvy týkajúcej sa nebytových priestorov bývalej Lekárne U Salvatora na Panskej 35 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, dohodou, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 12. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 • 13. bod Informácia o plnení Uznesenia č. 1405/2014 časť C bod 1 - Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy
 • 14. bod Koncepcia výstavby parkovacích domov a nadstavieb parkovísk a zoznam prioritných lokalít a plán výstavby záchytných parkovísk v intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy
 • 15. bod Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor
 • 16. bod Návrh na schválenie dodatku č. 1 k zmluve o spolupráci č. MAGSP2000031 zo dňa 02. 11. 2020 na predĺženie termínu ukončenia rekonštrukcie budovy klubu dôchodcov v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
 • 17. bod Návrh na podnájom nebytových priestorov - bufet, sklad a priľahlý foyer o celkovej výmere 39,25 m², nachádzajúce sa na 1. poschodí Divadla P. O. Hviezdoslava, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 18. bod Stiahnutý
 • 19. bod Stiahnutý
 • 20. bod Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 51,06 m² v stavbe súpis. č. 3175 na pozemku parc. č. 1669/466 na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 21. bod Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, Muchovo námestie, so spoločnosťou METRO Bratislava, a.s., so sídlom v Bratislave
 • 22. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21691/7, v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom v Bratislave
 • 23. bod Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Invesco Bratislava Hotel Investment a.s., so sídlom v Bratislave
 • 24. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Haburská 1, Stropkovská 1, 3, 9, 11, 13, 17, 19, 21, Páričkova 19, Súmračná 16, Vrútocká 40, Vŕbová 8, 10, Družstevná 4, Karloveská 29, Pribišova 4, Homolova 8, Bakošova 8, Milana Marečka 7, Pavla Horova 11, Pečnianska 11, Vígľašská 21, vlastníkom bytov
 • 25. bod Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022
 • 26. bod Informácia o interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 27. bod Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)
 • 28. bod Rôzne
 • 29. bod Slovo pre verejnosť

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.08.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
12.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
22.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
27.09.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: