Bratislava MsZ 18.11.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, návrhová komisia, overovatelia
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31. 10. 2021
 • 2. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021
 • 2a. bod Návrh na odkúpenie nebytového priestoru č. 1 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, do výlučného vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislava
 • 3. bod Informácia o inventarizácii majetku hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2020
 • 4. bod Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 900/2012 zo dňa 13. 12. 2012 a č. 762/2021 zo dňa 25. 03. 2021 a návrh uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa umožní platenie dane z nehnuteľností v splátkach s určením ich lehôt splatnosti
 • 5. bod Založenie obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.
 • 6. bod Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
 • 7. bod Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
 • 8. bod Personálne zmeny v neziskovej organizácii Bratislavská organizácia bývania, n.o.
 • 9. bod Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti BIONERGY, a. s.
 • 10. bod Návrh dodatku č. 11 k Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 – 2023
 • 11. bod Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
 • 12. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti nebytových priestorov v prevádzkovej budove Areálu zdravia Zlaté piesky v Bratislave pre Klub športových potápačov NEPTÚN Bratislava, o. z.
 • 13. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu Zmluvy o nájme č. 088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave, vozovňa Hroboňova a vozovňa Jurajov dvor
 • 14. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3071/3, manželom Šindelárovcom
 • 16. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/11 a parc. č. 23014/21, Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpeni spoločnosti Zero Bypass Limited, organizačná zložka a spoločnosti D4R7 Construction s.r.o., so sídlom v Bratislave
 • 17. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/11 a parc. č. 23014/21, Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpeni spoločnosti Zero Bypass Limited, organizačná zložka a spoločnosti D4R7 Construction s.r.o., so sídlom v Bratislave
 • 18. bod Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dohody o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov a pozemku na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, pre Mobilita servis, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave
 • 19. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 387/2, občianskemu združeniu Neškôlka, na zriadenie komunitnej záhrady
 • 20. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2022
 • 21. bod Informácia o preskúmaní územného plánu zóny Aktualizácia územného plánu zóny A6, v znení zmien a doplnkov
 • 22. bod Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor
 • 23. bod Modernizácia riadenia križovatiek cestnou dopravnou signalizáciou s preferenciou MHD – Petržalka
 • 24. bod Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií na objektoch základných umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021 a plán rekonštrukcií pre rok 2022
 • 26. bod Návrh na delegovanie zástupcov za zriaďovateľa do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy
 • 27. bod Návrh na zverenie drevených vianočných stánkov do správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
 • 28. bod Návrh na uzatvorenie kúpnych zmlúv na prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v mestských častiach Bratislava-Staré Mesto, Bratislava-Ružinov a Bratislava-Rača, za účelom následného využitia pre potreby nájomného bývania
 • 28a. bod .Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie kúpnych zmlúv na prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v Bratislave–mestskej časti Ružinov a Rača, za účelom následného využitia pre potreby nájomného bývania
 • 29. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2044/25, Slovenskej republike do správy Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou
 • 30. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/10 - 19, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáži na Teslovej ulici
 • 31. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáži na Moravskej ul.
 • 32. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12930/1, Pavlovi Šípošovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa, ulica Pri Dynamitke – Pluhová
 • 33a. bod Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 3/5 na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, stavbe súpis. č. 2369 a pozemku parc. č. 8745, vo vlastníctve Ivana Alberta, Rudolfa Alberta a Kataríny Šinákovej
 • 33b. bod Návrh na neuplatnenie alebo uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislava k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Devín, vo vlastníctve spoločnosti DirektStav s. r. o. so sídlom v Limbachu
 • 34. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 18064, v prospech Milana Kulicha s manželkou a Rastislava Kulicha s manželkou, ul. Vtáčnik
 • 35. bod Návrh na nájom viníc v Bratislave, k. ú. Rača, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 36. bod Návrh na nájom vinice v Bratislave, k. ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 37. bod Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Ružinov do správy mestskej časti Bratislava- Ružinov
 • 38. bod Návrh na zverenie workoutových ihrísk do správy mestských častí Bratislava-Nové Mesto, Petržalka, Vrakuňa, Karlova Ves a Dúbravka
 • 39. bod Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5003, parc. č. 5430 a parc. č. 9-5097/3, na ulici Pečnianska, Šustekova a Bratská-Panónska, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 40. bod Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave
 • 41. bod Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15573/7 a 15573/8 na Astrovej ulici, v prospech spoločnosti FINBUILD s.r.o., so sídlom v Bratislave
 • 42. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Mozartova 15, Stropkovská 5, 11, 13, Trenčianska 21, Martinčekova 15, Páričkova 11, Karloveská 29, 31, 33, 35, Silvánska 21, Milana Marečka 7, Rovniankova 24, vlastníkom bytov
 • 43. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 297/2011 zo dňa 29. 09. 2011, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Beňovského 14, uznesenia č. 755/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Vietnamskej 42
 • 43a. bod Návrh dodatku č. 15 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 44. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 45. bod Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)
 • 46. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.08.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
12.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
22.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
27.09.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: