Bratislava MsZ 16.12.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 • Otvorenie, schválenie programu
 • 0. bod Informácia o vzdaní sa mandátu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Olivera Kríža
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 30. 11. 2021
 • 2. bod Návrh rozpočtových pravidiel hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 3. bod Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2022 - 2024
 • 4. bod Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 5. bod Návrh na vysporiadanie premlčaných neidentifikovateľných pohľadávok z minulých období
 • 6. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu novovzniknutého námestia v mestskej časti Bratislava-Jarovce
 • 7. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica
 • 8. bod Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
 • 9. bod Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
 • 10. bod Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné spoločnosti mesta na rok 2022
 • 11. bod Personálne zmeny v orgánoch organizácie Generálny investor Bratislavy
 • 11a. bod Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.
 • 11b. bod Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • 12. bod Dohoda spoločníkov MKK Grössling s. r. o.
 • 13. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1870/2, ulica Československých tankistov
 • 14. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 818/25 a parc. č. 819, v lokalite Starý háj, pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Bratislava-Petržalka I., so sídlom v Bratislave
 • 15. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5747, Rímskokatolíckej cirkvi, so sídlom v Bratislave
 • 16. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, parc. č. 3106/7, parc. č. 3106/6 a parc. č. 3105/4, k. ú. Petržalka, na Kolmej ulici, pre mestskú časť Bratislava – Petržalka so sídlom v Bratislave
 • 17. bod Vypustený
 • 18. bod Návrh na zmenu zriaďovacej listiny mestskej príspevkovej organizácie Metropolitný inštitút Bratislavy Návrh na zverenie stavieb v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Sedlárska 2 a 4 do správy mestskej príspevkovej organizácie Metropolitný inštitút Bratislavy Návrh na ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v stavbách so súpis. č. 1280 a 361, s mestskou príspevkovou organizáciou Metropolitný inštitút Bratislavy Návrh na zmenu zmlúv o nájme nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 1280 s tretími osobami
 • 19. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu v zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0713-07-00 v znení jej neskorších dodatkov, uzatvorenej so spoločnosťou Digital Park II, s.r.o., so sídlom v Bratislave
 • 20. bod Návrh na uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0114-09-00, k. ú. Petržalka, pre ŠK DUNAJ, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 21. bod Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zámeny nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou republikou – Ministerstvom vnútra SR so sídlom v Bratislave
 • 22. bod Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, vo vlastníctve Viery Smetanovej, za pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, Dúbravčická ulica
 • 23. bod Správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 • 24. bod Návrh na schválenie odmeny kontrolórovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 25. bod Zriaďovacia listina Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava
 • 26. bod Návrh na delegovanie zástupcov za zriaďovateľa do rady školského zariadenia pri Centre voľného času Gessayova, Bratislava, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy
 • 27. bod Aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy
 • 28. bod Návrh na riešenie žiadostí nájomcu nebytových priestorov na Uršulínskej 9 o odpustenie nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19
 • 29. bod Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ,,Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni“ (IROP-PO2-SC214-2020-63) – tzv. COVID výzva
 • 30. bod Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb (IROP-PO7-SC72-2021-74)
 • 31. bod Informácia o príprave obstarávania zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy
 • 32. bod Návrh zmeny v Metodike zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania, zobratej na vedomie uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 917/2021 zo dňa 24.6.2021
 • 33. bod Informácia o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí na zmenu územného plánu pre potenciálnych záujemcov zo súkromného sektora v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania
 • 34. bod Návrh na uzatvorenie kúpnych zmlúv na prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v Bratislave - mestskej časti Ružinov a Rača za účelom následného využitia pre potreby nájomného bývania - stiahnutý z rokovania predkladateľom
 • 35. bod Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci s developermi, ktorá vyplýva z Metodiky zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania
 • 36. bod Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.
 • 37. bod Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 5 374,27 Eur a odpis z účtovnej evidencie
 • 38. bod Návrh na nájom nebytového priestoru v stavbe so súpis. č. 102333 na pozemku parc. č. 8678 na Lazaretskej 12 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, vo vlastníctve spoločnosti Nákupné centrum, s.r.o. pre hlavné mesto SR Bratislava
 • 39. bod Návrh na odkúpenie nebytového priestoru č. 2 v Bratislave na Mierovej ulici, k. ú. Ružinov, do výlučného vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislava
 • 40. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 740/2021 zo dňa 18.02.2021, ktorým schválilo Dohodu o urovnaní vzájomných vzťahov so spoločnosťou Akzent BigBoard, a.s. a nájom častí pozemkov pod reklamnými stavbami
 • 41. bod Návrh na odstúpenie od nájomnej zmluvy týkajúcej sa nebytového priestoru vo výmere 201,09 m² v stavbe súpis. č. 136 na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 4 na Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, s nájomcom REPUBLIKA VÝCHODU, s. r. o. so sídlom v Bratislave
 • 42. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 22306/26, Vlárska ul., v prospech spoločnosti KRAMARE s.r.o. v likvidácii, so sídlom v Bratislave
 • 43. bod Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1182/2 a 1182/3, Mlynská ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
 • 44. bod Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Rača, stavby súpis. č. 8005 a pozemkov parc. č. 4817/12, parc. č. 4817/135, parc. č. 4817/1, v lokalite ulica Pri Šajbách a časti parc. č. 475/42, v lokalite Urban Park, do správy mestskej časti Bratislava-Rača
 • 45. bod Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, stavby so súpis. č. 1710 a pozemkov parc. č. 931 a nasl., do správy Mestským lesom v Bratislave
 • 46. bod Petícia Zachráňme Petržalku! (o 16,30 h ako prvý bod po vystúpení občanov)
 • 47. bod Personálne zmeny v komisii sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 48. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 49. bod Interpelácie
 • 50. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.08.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
12.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
22.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
27.09.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: