Bratislava MsZ 24.02.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Vyhlásenie nastúpenia náhradníka Mgr. Jána Bučana na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 1a. bod Vyhlásenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 2. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 12. 2021 a k 31. 01. 2022
 • 3. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022
 • 4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2021 o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 5. bod Strategický rámec – PHSR Bratislava 2030
 • 6. bod Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
 • 7. bod Návrh dodatku č. 2 k zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava
 • 8. bod Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
 • 9. bod Návrh Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, Istrijská 22, Bratislava
 • 10. bod Personálne zmeny v štatutárnom orgáne príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave
 • 11. bod Personálne zmeny v štatutárnom orgáne príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava
 • 12. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Archa
 • 13. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1302/500, manželom Gazdíkovcom
 • 14. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 429/15 a časť parc. č. 429/14, Dane Hauserovej
 • 15. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, spoločnosti FLORABEL s. r. o., so sídlom v Bratislave
 • 16. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 309/10, občianskemu združeniu Náš prievoz, so sídlom v Bratislave
 • 17. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 264/2019 zo dňa 26. 09. 2019, ktorým schválilo ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemku registra „C“ v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2570/2, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, za účelom vybudovania a užívania verejného spevneného chodníka „Spojovací chodník Mokrohájska – OC Galéria Lamač
 • 18. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 • 19. bod Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2021
 • 20. bod Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor
 • 21. bod Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v rokoch 2020 – 2021
 • 22. bod Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 časť C body 1-10 zo dňa 23.10.2014 Mestských lesov Bratislava
 • 23. bod Informácia o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja mestských lesov v Bratislave na základe uznesenia č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26.04.2018
 • 24. bod Návrh na odpustenie odplaty za vecné bremeno pre žiadateľov Ing. Vladimíra Tomka a JUDr. Barboru Tomkovú
 • 25. bod Návrh na vypovedanie zmluvy o nájme č. 052/5-1/16 týkajúcej sa časti pozemku za účelom umiestnenia automatu na predaj hračiek vo výmere 3m2 na pozemku reg. „C“ parc. č. 3888/3 v ZOO Bratislava, k.ú. Karlova Ves, s nájomcom RNDr. Martin Šulák so sídlom v Handlovej
 • 26. bod Návrh na nájom nebytového priestoru v stavbe so súpis. č. 1588 na pozemku parc. č. 12081/1 na Pionierskej 15 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, vo vlastníctve spoločnosti SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, pre ZUŠ Miloša Ruppeldta ako rozpočtovú organizáciu hlavného mesta SR Bratislava ( MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE )
 • 27. bod Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 136 na pozemku parc. č. 4 na Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 28. bod Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na pozemku v Bratislave, registra „E“ KN, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8040, v školskom dvore na Vazovovej ulici
 • 29. bod Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, stavbe so súpis. č. 3287 vo veľkosti 1/6 vo vlastníctve Martiny Konrády Magulovej a vo veľkosti 1/6 vo vlastníctve Mareka Konrádyho
 • 30. bod Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena práva stavby na pozemok v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22224/1, v prospech spoločnosti Bones a.s.
 • 31. bod Návrh na neuplatnenie si práva na zvýšenie nájomného o infláciu nájomcom nebytových priestorov, ktorí boli zasiahnutí krízou v súvislosti s Covid-19
 • 32. bod Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov a pozemkov o poskytnutie zľavy z nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19
 • 33. bod Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 5186/2, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM
 • 33a. bod Návrh na vydanie súhlasu pre mestskú časť Bratislava-Rača s odstránením časti stavby súp. č. III. 7439 na Strelkovej ulici č. 1 v Bratislave
 • 34. bod Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, Donská ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica
 • 35. bod Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4, a nasl. na Mlynarovičovej ulici, parc. č. 4880 a nasl. na Nobelovom námestí a parc. č. 1737/4 na Pajštúnskej ulici, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 36. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Medzilaborecká 12, Šalviová 50, Páričkova 13, Hagarova 15, Karloveská 29, 31, 35, Kuklovská 7, Hlaváčikova 21, Ľudovíta Fullu 13, Milana Marečka 7, Iľjušinova 6, Hálova 4, Gercenova 13, Kapicova 2, Kapicova 1, Pifflova 3, Černyševského 23, Romanova 42, Blagoevova 10, Blagoevova 18, Beňadická 4, Smolenická 10, vlastníkom bytov
 • 37. bod Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to uznesenia č. 654/2005 zo dňa 31. 03. 2005, uznesenia č. 1011/2010 zo dňa 27. 05. 2010, uznesenia č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, uznesenia č. 755/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami
 • 38. bod Návrh na vypustenie bodov z uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, a to uznesenia č. 517/2004 zo dňa 28. 10. 2004, uznesenia č. 943/2006 zo dňa 02. 02. 2006, uznesenia č. 965/2006 zo dňa 02. 03. 2006, uznesenia č. 1109/2006 zo dňa 06. 07. 2006, uznesenia č. 81/2007 zo dňa 29. 03. 2007, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Beniakova 24 – 34
 • 39. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 40. bod Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)
 • 41. bod Rôzne
 • Vystúpenie občanov

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.05.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
30.05.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.07.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: