Bratislava MsZ 31.03.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 • Otvorenie, schválenie progarmu zasadnutia, voľba návrhovej komisie a overovateľov
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy splatných k 28. 02. 2022
 • 2. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022
 • 2a. bod Rozhodnutie primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy plniť povinnosti obce v súvislosti s poskytovaním príspevku za ubytovanie odídenca
 • 2b. bod Správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 • 3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu ulice v mestskej časti Bratislava-Čunovo
 • 4. bod Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s
 • 4a. bod Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Dom tretieho veku, Polereckého č. 2 851 04 Bratislava a návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Dom tretieho veku, Polereckého č. 2 851 04 Bratislava
 • 5. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži
 • 6. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti nebytových priestorov v prevádzkovej budove Sauna Rosnička v Bratislave pre nájomcu Silvia Ceraulo, Landauova 4, Bratislava
 • 7. bod Návrh na zúženie predmetu nájmu nebytového priestoru v stavbe so súpis. č. 1588 na pozemku parc. č. 12081/1 na Pionierskej 15 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, vo vlastníctve spoločnosti SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, pre ZUŠ Miloša Ruppeldta ako rozpočtovú organizáciu hlavného mesta SR Bratislava
 • 9. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, Vývojová ulica, parc. č. 588/4, Štefanovi Meggyesimu a Kataríne Meggyesiovej
 • 10. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10109/15, PaedDr. Dane Magdolénovej a Ing. Františkovi Hrdinovi
 • 11. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/13 a parc. č. 573/14, Ing. Ivanovi Kollárovi s manželkou, Koprivnická ulica
 • 12. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 478/1, žiadateľovi spoločnosti ANV, s.r.o. so sídlom v Bratislave
 • 13. bod Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou republikou – Železnicami Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave
 • 14. bod Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa bytu č. 3 za byt č. 4 v bytovom dome na Dulovom námestí č. 9 v Bratislave, a návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k bytu č. 3 v bytovom dome na Dulovom námestí č. 9 v Bratislave, k. ú. Nivy
 • 15. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu v zmluve o nájme č. 088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave, sociálne zariadenie pre vodičov na Jasovskej ulici v k. ú. Petržalka
 • 16. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, Podunajské Biskupice, Karlova Ves, na zriadenie a užívanie komunitných záhrad
 • 17. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 891/36 a parc. č. 891/151, pre Slovenský zväz pozemného hokeja so sídlom v Bratislave
 • 18. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb bez súp. čísla postavených na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3392/28, 3392/24 v areáli Čierny les, pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, so sídlom v Bratislave
 • 19. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa doplnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky č. 619/1997 zo dňa 23. 10. 1997 v znení uznesenia č. 957/2002 zo dňa 10. 10. 2002 a uznesenia č. 973/2013 zo dňa 27. 02. 2013, vo veci účelu nájmu prijatého k návrhu na nájom pozemkov v Bratislave, spoločnosti Carlton Property, s. r. o., so sídlom v Bratislave
 • 20. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 261/2011 zo dňa 29.09.2011, ktorým sa schválil ako prípad hodný osobitného zreteľa dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v areáli „Bratislava Shopping Center AUPARK“
 • 21. a 22. bod Presunuté body na budúce MsZ
 • 23. bod Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021
 • 24. bod Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci Grantového programu Strategická podpora kultúrnych podujatí pre rok 2022
 • 25. bod Návrh na pridelenie dotácií v grantovom Podprograme 2 na podporu športových a vzdelávacích podujatí pre projekty v sume od 3 320 eur do 10 000 eur
 • 26. - 31. bod Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia verejného priestoru Čerešňový sad - Legionárska – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu
 • 32. bod Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020
 • 50. bod Interpelácie
 • 52. bod Slovo pre verejnosť

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.05.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
30.05.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.07.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: