Bratislava MsZ 28.04.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, návrhová komisia, overovatelia
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 03. 2022
 • 2. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022
 • 3. bod Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2022 z rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 052968 od Európskej Investičnej banky, zo Zmluvy o účelovom úvere č. 0339/20/0100 od Československej obchodnej banky, a. s. a zo Zmluvy o úverovom rámci č. 000290/CORP/2020 od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, pre hlavné mesto SR Bratislavu
 • 4. bod Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa prílohy č. 1
 • 5. bod Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – oblasť zdravotníctva - zmena čl. 33 ods. 1 písm. c) a čl. 34 ods. 1 písm. f), vypustenie čl. 33 ods. 1 písm. e) a čl. 34 ods. 1 písm. g), hospodárenie s majetkom Bratislavy - zmena čl. 80 ods. 2 písm. c)
 • 6. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM
 • 8. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Vajnory
 • 9. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Rača
 • 10. bod Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zámeny nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra SR so sídlom v Bratislave
 • 11. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1234/2013 zo dňa 25. a 26. 09. 2013 a č. 1331/2013 zo dňa 21. 11. 2013, ktorými bol schválený nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Bratislavské podhradie, s.r.o. so sídlom v Bratislave
 • 11a. bod Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní s Nevzatom Abazim a návrh na odkúpenie stánku rýchleho občerstvenia na Námestí slobody v Bratislave, na častiach pozemkov k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7776/1 a 21725/3 do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 12. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 770/2021 zo dňa 25. 03. 2021, ktorým bol schválený nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Národnej banke Slovenska so sídlom v Bratislave
 • 12a. bod Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1165/2022 zo dňa 31.03.2022, ktorým bol schválený návrh na zámenu ako prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľností v Bratislave so Slovenskou republikou – Železnicami Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave
 • 13. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9883/1, Valérii Šimanovej
 • 14. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži
 • 15. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 • 16. bod Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)
 • 17. bod Návrh na menovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)
 • 18. bod Návrh na vymenovanie riaditeľky príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy
 • 18a. bod Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.
 • 19. bod Informácia o prevádzke Mestského karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova vrátane finančných nákladov
 • 20. bod Návrh na schválenie podania žiadostí na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR, a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na Muchovom námestí (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)
 • 21. bod Informácia o spracovanom územnoplánovacom podklade Urbanistická štúdia výškového zónovania hlavného mesta SR Bratislavy, 2022
 • 22. bod Návrh na zverenie drevených vianočných stánkov do správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
 • 22a. bod Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1057/2021 zo dňa 18.11.2021, ktorým bolo schválené zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 431/2020 zo dňa 30.04.2020 a zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5003 a nasl., do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 23. bod Návrh na nájom viníc v Bratislave, k. ú. Rača, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 24. bod Návrh na nájom pozemku - záhrady v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5345/1, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 25. bod Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave
 • 26. bod Informácia o realizácií nového dopravného prepojenia cesty II/505 v mestskej časti Bratislava-Dúbravka
 • 27. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Medzilaborecká 6, Klincová 9, Muškátová 50, 52, Kvačalova 22, Trenčianska 46, Medzilaborecká 6, 10, 12, 14, Karloveská 29, 35, Beniakova 24, 26, 28, 30, 32, 34, Ušiakova 4, Gercenova 19, Pečnianska 11, vlastníkom bytov
 • 28. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 755/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Vietnamská 40
 • 29. bod Návrh na vypustenie bodov z uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, a to uznesenia č. 517/2004 zo dňa 28. 10. 2004, uznesenia č. 813/2005 zo dňa 22. 09. 2005, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Beniakova 24 – 34
 • 30. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 31. bod Interpelácie
 • 32. bod Rôzne
 • 33. bod Vystúpenie občanov

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.05.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
30.05.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.07.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: